Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i logistikk og SCM (2018–2021)

Informasjon om studiet

Logistikk og Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare-, informasjons- og pengestrømmene kan styres effektivt. Transportøkonomi og logistikk inngår som en viktig del av SCM. Transportøkonomi handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer på en best mulig måte. Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et næringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i transport-, innkjøps- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier, flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil være sentrale i slike stillinger.  

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor fagområdet, som innkjøp,

 • produksjonsplanlegging, lagerstyring, distribusjon og verdikjedeanalyse

 • ha innsikt i analytisk metode og tenkning innenfor fagfeltet

 • forstå grunnleggende bedrifts- og samfunnsøkonomi

 • ha bedrifts- og samfunnsperspektiv på næringslivets og personers transportbehov

 Ferdigheter

 • kunne anvende grunnleggende teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Studiet

 • har fokus på hele virksomhetens verdikjede

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede

 • verdikjeden til virksomheten samtidig som virksomhets strategiske mål og behov tilfredsstilles

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle

 • problemstillinger i verdikjeden på både bedre og nye måter

Generell kompetanse

 •  kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, samt se problemstillinger og løsninger på disse

 • kunne planlegge og gjennomføre lengre prosjekt, alene og i gruppe

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne.

Logistikk og Supply Chain Management handler om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter. Det handler om best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. De ulike valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeids-institusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss.

 

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I disse emnene går studentene sammen med studentene på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner som er mer direkte innrettet mot logistikk, transportøkonomi og Supply Chain Management, samt store valgfagsblokker som muliggjør spesialisering i den retning studenten selv ønsker.

 

Fjerde semesteret er helt fritt for obligatorisk innhold, og her kan man velge tre ulike løsninger. Studenten kan:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

 • gjennomføre en utplassering i bedrift i semesteret

 • ta en kombinasjon av de valgfag som tilbys dette semesteret

 

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Typisk er det 8-10 timer forelesning i uka. De fleste emnene har obligatoriske oppgaver som må bestås for å få ta eksamen.Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan hjemmeeksamen og prosjektoppgaver utgjøre en andel av karakteren. 

Jobbmuligheter

Behovet for ledere med logistikkompetanse øker, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern.

Studiene kvalifiserer for jobber innen:

 • Ledelse og effektivisering av verdikjeder

 • Innkjøp og produksjonsplanlegging

 • Lagerstyring

 • Befraktning

 • Transport og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil.

 • Forhandling og innkjøp av varer og tjeneste

 • Helse, miljø og sikkerhet

Videre studier

Studiet kvalifiserer til masterstudier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget masterstudium i logistikk - MSc in Logistics.Det erfaringsbaserte masterstudiet i logistikk kan også være aktuelt, men da må studentene ha 2 års relevant yrkeserfaring i tillegg til bachelorgraden.

Studiemodell

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:39:11