Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i marin logistikk og økonomi (2020–2023)

Informasjon om studiet

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Dette studiet er rette inn mot marin næring, en næring som i dag produserer store kvanta sjømat. Fangstmengden innenfor fiskeriene var 2016 ca 2 mill tonn (ca 95% eksporteres) og havbruk produserte knappe 1,4 mill tonn. 

Dette er store mengder gods som skal håndteres, både under produksjon og til markedene som ferdige produkter. Havbruksnæringen kjøper også store mengder innsatsfaktorer i utlandet som benyttes blant annet til produksjon av fór. Dette er mel (fiskemel og vegetabilsk mel) og ulike oljer (bl.a fiskeolje, soyaolje, rapsolje) 

For å bli en god logistiker innenfor disse næringene er det viktig å kjenne næringenes rammebetingelser og suksessfaktorer. 

Bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot de marine næringene og inneholder spesialiseringstema som skal skape forståelse for dynamikken i markedene, krav og regler rundt biologisk produksjon og produksjon av sjømat. Det er også nyttig å kjenne til teknologier og utstyr som benyttes i dag og som utvikles for fremtiden. I havbruksnæringen er det viktig at god fiskehelse ivaretas, og at næringen er bærekraftig med bl.a minst mulig påvirkning av det ytre miljø. 

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene - så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å tro at kandidater som har en bransjerettet utdanning på 3 år innen fagområdet marin logistikk og økonomi eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt i tiden fremover. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 

Kunnskap 

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for næringene generelt og for virksomhetene spesielt

 • vise kunnskap om planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet 

Ferdigheter 

 • kunne planlegge og organisere logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv og lovlig drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker og verktøy til å organisere, koordinere og lede logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse 

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftliog muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Marin næring omfatter fiskeri, havbruk, fiskeindustri, fôrproduksjon, utstyrs- og tjenesteproduksjon. Næringen er stor og stiller krav til gode logistikkløsninger i hele verdikjeden, fra innkjøp av innsatsfaktorer til at sjømaten kan kjøpes over disk. Dette studiet fokuserer på hva som skal til for å skape god flyt og lønnsomhet i næringen.

Studiet er designet i samarbeide med bransjeaktører for å møte de kompetansebehovene sektoren har. Studiet vil gi en bransjerettet utdanning med relevante spesialiseringstema, samt generelle tema som logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, nasjonal og internasjonal transport og prosjektledelse.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som biologisk produksjon, produksjon av sjømat, prosjektledelse, HMS-ledelse og vedlikehold, optimering i marin næring, internasjonal forsyning og distribusjon.

Fjerde semester kan studenten velge tre ulike løsninger:

 • reise ut for å ta et utenlandsopphold ved en av våre samarbeidende institusjoner

 • gjennomføre en utplassering i bedrift

 • ta en kombinasjon av valgbare emner som tilbys i dette semesteret.

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med ppgaver og prosjekt-/ gruppearbeid. I noen tilfeller kan forelesninger gis som fjernundervisning. Vanligvis er det forelesning 12 timer per uke. Forventet arbeidsbelastning er ca 40 timer pr uke på dette studiet. Studiet er ikke tilpasset fjernundervisning 

Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. 

De fleste emner (fag) har obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) som må være utført og bestått for å få anledning til å avlegge slutteksamen. I emner med obligatoriske oppgaver vil som regel hjelpelærere være tilgjengelig til bestemte tider. I mange emner vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave og studiearbeid. Som hovedregel må obligatoriske arbeidskrav utføres og godkjennes i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Det er i de fleste emner tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved eksamen.

 

Jobbmuligheter

Marin næring er vår nest største eksportnæring. En betydelig vekst og utvikling forventes. Produksjonen er lokalisert langs hele vår værharde kystlinje. Næringen har et økende behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de utfordringer og behov som denne sammensatte næringen har.
Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk i administrasjonen hos oppdrettsselskaper, fiskebåtrederier, fiskemottak og i leverandørindustrien til disse næringene, så som leverandører av utstyr, emballasje, tjenesteleverandører og hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Med en bachelorgrad i marin logistikk og økonomi vil du kunne jobbe med:

 • Krevende og tidskritiske logistikkoperasjoner forbundet med produksjon av næringsmidler

 • Utvikling av leverandørkjeder og distribusjonskanaler

 • Prosjektledelse i logistikk- og forbedringsprosjekter

 • Innkjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold

 • Kontraktsinngåelser og kontraktsadministrasjon ved nasjonale og internasjonale transaksjoner

 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold 

 • Rådgiving på logistikkområdet for denne eller beslektede næringer

 • Offentlig forvaltning som er satt til å følge opp drift og vekst i bransjen


Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens eget mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:36:52