Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Informasjon om studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig fulltidsstudium (120 studiepoeng), hvorav 90 studiepoeng er kursdel og 30 studiepoeng er et selvstendig arbeid (masteroppgave). Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

  • Finansiell økonomi

  • Økonomisk styring

  • Samfunnsøkonomi

Innen disse tre fagene vil det gis grunnlag for spesialisering samtidig som faglige koblinger synliggjøres. Innenfor bedriftsøkonomi tilbys undervisning innen tema som finansieringsteori, operasjonsanalyse, og bedrfitsøkonomisk analyse. Innen samfunnsøkonomi vil det gis emner innen samfunnsøkonomisk analyse, næringsøkonomi, og internasjonal handel. Fordypning skal være mulig innen både mikro- og makroøkonomiske temaområder, samtidig som bredden i samfunnsøkonomi blir belyst. I tillegg til obligatoriske emner i metode innen statistikk, økonometri, og forskningsmetode. Høgskolen i Molde tilbyr også en tverrfaglig modul i bærekraftig byutvikling. I denne modulen inngår det ett kurs i urban økonomi i tillegg tre andre kurs innen området bærekraftig byutvikling som kan benyttes til å tilfredsstille breddekravet i utdanningen.

Innhold og oppbygging av studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er bygd opp etter UHR-ØA’s plan for et toårig masterstudium (120 studiepoeng). Denne planen setter følgende krav til studiet:

  • en hovedprofil på minst 30 studiepoeng (økonomisk analyse)

  • et breddeprofil minst 20 stuidepoeng (logistikkemner eller administrasjonsemner)

  • en masteroppgave innenfor hovedprofilen på 30 studiepoeng (økonomisk analyse)

Hovedprofilen i programmet er økonomisk analyse og det gis mulighet for å velge breddeprofil innen logistikk eller administrasjon. Hovedprofilen utgjør 37,5 sp. Valgemner utgjør 30 sp (hvorav minimum 22,5 sp må være breddeprofil). Metodefag utgjør 22,5 sp.

Organisering og læringsformer

Undervisningen er basert på vanlige forelesninger, organisert arbeid med konkrete oppgaver (individuaelt og i grupper) med veiledning og selvstudium. Enkelte emner har obligatorisk arbeidskrav (innleveringer) som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Forventet arbeidsinnsats er 40 timer per uke. Studiet er ikke tilrettelagt for fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Evalueringsformene vil være skriftlig individiell skoleeksamen, innleveringer/essays eller hjemmeksamen. I de fleste emner benyttes bokstavkarakteter (A-F).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:37