Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år
English version of this page

Studieplan for Master i økonomi og administrasjon (2018–2020)

Informasjon om studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig fulltidsstudium (120 studiepoeng), hvorav 90 studiepoeng er kursdel og 30 studiepoeng er et selvstendig arbeid (masteroppgave). Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer: 

 • Finansiell økonomi

 • Økonomisk styring

 • Samfunnsøkonomi 

Innen disse tre fagtemaene vil det gis grunnlag for spesialisering samtidig som faglige koblinger synliggjøres. Innenfor finansiell økonomi tilbys undervisning innen temaer som finansieringsteori, risikostyring, verdsettelse, finansielle institusjoner og internasjonal finansiering. Disse temaene inngår i regulære emner som danner en naturlig progresjon fra 1. til 2. året i masterstudiet. Innen samfunnsøkonomi vil det gis emner innen klassisk (internasjonal) makroteori, samfunnsøkonomisk analyse, næringsøkonomi og internasjonal handel. Fordypning skal være mulig innen både mikro- og makroøkonomiske temaområder, samtidig som bredden i samfunnsøkonomi blir belyst. I tillegg til obligatoriske emner i metode innen matematikk/statistikk og forskningsmetoder, vil høgskolen kunne tilby avanserte valgemner i metode innen matematikk, statistikk, og økonometri ved bruk av personell både internt og fra samarbeidende institusjoner i inn- og utland. Nytt av året er at høgskolen vil tilby en tverrfaglig modul i bærekraftig byutvikling. I denne modulen inngår det ett kurs i urban økonomi i tillegg tre andre kurs innen området bærekraftig byutvikling som kan benyttes til å tilfredsstille breddekravet i utdanningen.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning: 

Kunnskaper 

 • ha spesialisert innsikt og kunnskap om de fagene som inngår i studiets hovedprofil og avansert kunnskap innenfor minst en av studiets støtteprofiler

 • ha avansert kunnskap om hvordan verdiskapningen i en bedrift måles, analyseres og styres

 • ha inngående kunnskap og forståelse av en rekke kvantitative analysemetoder tilpasset problemstillinger innen finans og risikostyring, og forståelse for deres sterke og svake sider

 • ha inngående kunnskap og forståelse om samfunnsøkonomiske analysemetoder og om årsakssammenhenger for den internasjonale økonomiske utviklingen

 • kunne anvende sin kompetanse på nye områder innenfor studiets hovedprofil og kan analysere faglige problemstillinger innenfor fagenes historie, tradisjoner og plass i samfunnet

 • ha kunnskap i bruk av statistiske metoder, modeller og behandling av kvantitative data i forskningsprosessen og kan relatere problemstilling, kontekst og datagrunnlag til metodevalg 

Ferdigheter 

 • anvende eksisterende teorier, statistiske, økonometriske og samfunnsvitenskapelige metoder og fortolkninger innenfor finans, økonomistyring og samfunnsøkonomi

 • arbeide selvstendig med analyse av komplekse og omfattende problemstillinger for selskaper og deler av selskaper

 • foreta verdisettelse og risikovurdering av ulike aktiva og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger

 • foreta analyse av eksisterende teorier, metoder og fortolkninger knyttet til markedslikevekter, og på en selvstendig måte bruke relevante metoder og faglig forskning for å identifisere mulig potensial for økt samfunnsøkonomisk effektivitet

 • gjennomføre et selvstendig prosjekt for analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til nasjonal og internasjonal økonomi

 • redegjøre selvstendig og avgrenset for utviklingsmessige og etiske problemstillinger som følge av økonomisk virksomhet 

Generell kompetanse 

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor studiets hovedprofil for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

 • formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske fagområdenes uttrykksformer

 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagprofilen både med spesialister og til allmennheten

 • bidra aktivt til nytenkning i innovasjons- og endringsprosesser i virksomheter

Opptak

Bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende norsk eller utenlandsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, karaktersnitt C eller bedre.

Utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget må ha et innhold som oppfyller kravene til Nasjonalt råd for økonomisk/administrativ utdanning, noe som innebærer at minst 120 studiepoeng skal være innenfor de økonomisk/administrative fagområdene bedriftsøkonomiske, administrasjon, samfunnsøkonomi og metode, med følgende minimumskrav:

 • bedriftsøkonomi: 30 stp

 • administrasjon: 25 stp

 • samfunnsøkonomi: 15 stp

 • metode: 20 stp

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Våre studenter vil tilegnet seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå, som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og studentene søker seg ofte mot leder- og mellomlederstillinger i næringslivet (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner).

Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

 • Finansiell økonomi

 • Økonomisk styring

 • Samfunnsøkonomi

Innhold og oppbygging av studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er bygd opp etter NRØA¿s plan for et toårig masterstudium (120 studiepoeng). Denne planen setter følgende krav til studiet:

 

 • en hovedprofil (major) på minst 30 studiepoeng (kursdel) samt metodefag

 • et støtteområde (minor /økonomisk administrative valgfag) på mellom 20 og 30 studiepoeng (breddekravet)

 • et selvstendig arbeid (masteroppgave) innenfor hovedprofilen på 30 studiepoeng.

 

Hovedprofilen i det planlagte studiet er økonomisk analyse og det gis mulighet for å velge støtteprofiler innen logistikk og organisasjon og ledelse. I tillegg kommer metodefag. Hovedtemaene i økonomisk analyse vil utgjøre totalt 45 studiepoeng, hvor metodefag vil utgjøre 15 studiepoeng og støtte-/valgfag vil utgjøre 30 studiepoeng. Hovedprofilen økonomisk analyse består av bedriftsøkonomi (finansiell økonomi (15 stp.) og økonomisk styring (15 stp.)) og samfunnsøkonomi (15 stp.).

Organisering og læringsformer

Undervisningen er basert på vanlige forelesninger, organisert arbeid med konkrete oppgaver (individuaelt og i grupper) med veiledning og selvstudium. Enkelte emner har obligatorisk arbeidskrav (innleveringer) som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Forventet arbeidsinnsats er 40 timer per uke. Studiet er ikke tilrettelagt for fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Vurderingsformene vil være skriftlig individiell skoleeksamen, innleveringer/essays eller hjemmeksamen. I de fleste emner benyttes bokstavkarakteter (A-F).

Jobbmuligheter

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Nyutdannede kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Næringslivet tilbyr topplederstillinger (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner). Nyutdannede i masterprogrammet vil tilegne seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå. Potensielle fremtidige arbeidsgivere inkluderer derfor norske så vel som internasjonale organisasjoner.

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til en rekke PhD studier i økonomi nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også til opptak på PhD studiet i logistikk ved Høgskolen i Molde.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:37:15