Oppbygging og gjennomføring (2020–2023)

Informasjon om studiet

Programmet passer perfekt for de som ønsker å arbeide innen ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Programmet er utpreget tverrfaglig fordi en ledelse må kunne kommunisere med alle deler av organisasjonen. De obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske kursene sikres alle en tverrfaglig kompetanse for økonomisk-administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteytelse, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen.

I tillegg til de obligatoriske fagene tilbyr Høgskolen i Molde en rekke valgfag som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg inn mot bestemte yrker som for eksempel autorisert regnskapsfører. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier

Innhold og oppbygging av studiet

Programmet består av 180 studiepoeng (stp) fordelt over 3 år. Et studieår består av to semester. Anbefalt arbeidsmengde (studieprogresjon) for en fulltidsstudent er 30 stp per semester. Det er mulig å velge redusert studieprogresjon for de som ønsker det av ulike grunner. Men for å beholde studieplassen må minst 15 stp tas i løpet av et studieår.

105 stp er obligatoriske emner som alle må ta. Disse framgår av studieplanen under og er fastsatt i en felles nasjonal plan for økonomisk administrativ utdanning. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle tverrfaglig kompentanse innen økonomi og administrasjon.

De resterende 75 studiepoengene består av valgbare emner, men minst 15 studiepoeng må velges innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, dvs emner med kode ADM, BØK, SØK, LOG, SCM, eller TRA. Se høyskolens valgfagsliste under. Her kan studentene velge emner etter egne interesser og yrkesplaner. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse. Alternativt kan studentene velge å spisse seg mot bestemte yrker ved å velge flest mulig emner fra samme fagområde, for eksempel fra logistikk, regnskap eller organisasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører oppfylles. Se nærmere orientering under.

Høgskolen i Molde har flere årsstudium som i sin helhet kan innpasses som valgemner i studiet (f.eks. IT eller Juss). Andre årsstudier fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner kan innpasses etter søknad. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Internasjonal utveksling i tredje studieår gir også gode muligheter til å ta emner som ikke tilbys ved Høgskolen i Molde. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad.

 

 

Organisering og læringsformer

Arbeidsformene kan deles inn i tre grupper.

1. Forelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk benyttes for å introdusere studenten til emnets begreper, analyseteknikker, osv. (ca. 12 timer per uke)

2. Det er studentens ansvar å sette seg inn i emnets begreper, analyseteknikker, osv. ved hjelp av egne studier av pensumlitteraturen, og diskusjon med medstudenter. (ca. 20 timer per uke)

3. Flere emner har arbeidskrav hvor studenten mottar oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Det tilbys veiledning til hvordan oppgavene kan løses. (ca. 8 timer per uke)

Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Nasjonale reguleringer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon følger UHR-ØAs plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Dette betyr at man kan søke opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon ved alle andre institusjoner i Norge etter bestått bachelor.

Vurdering

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbyttet. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i emnet.

Studiemodell

Høst 2020

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Vår 2021

Høst 2021

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Vår 2022

Obligatoriske emner

Obligatorisk fag (105 stp). Må i tillegg velge min. 75 stp valgemner

Høst 2022

Valgbare økonomisk-administrative emner.

Valgbare økonomisk-administrative emner (velges herfra fra og med 4. semester)

Vår 2023

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 04:25:37