Oppbygging og gjennomføring (2019–2022)

Informasjon om studiet

Studiet egner seg for de som ønsker å arbeide med økonomi og administrasjon i private bedrifter,offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Det er utpreget tverrfaglig, og de sentrale obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteyting, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen. 

I tillegg til de obligatoriske kjerneemnene tilbyr Høgskolen i Molde en stor mengde valgbare støtte- og utdypningsemner som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg mot bestemte yrker for de som ønsker det. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet. 

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier.

Innhold og oppbygging av studiet

Programmet består av 180 studiepoeng (stp) fordelt over 3 år. Et studieår består av to semester. Anbefalt arbeidsmengde (studieprogresjon) for en fulltidsstudent er 30 stp per semester. Det er mulig å velge redusert studieprogresjon for de som ønsker det av ulike grunner. Men for å beholde studieplassen må minst 15 stp tas i løpet av et studieår.

 

105 stp er obligatoriske emner som alle må ta. Disse framgår av studieplanen under og er fastsatt i en felles nasjonal plan for økonomisk administrativ utdanning. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle en bred kompetanseplattform innen fagområdet.

 

De resterende 75 studiepoengene består av valgbare emner, men minst 15 studiepoeng må velges innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, dvs emner med kode ADM, BØK, SØK, LOG, SCM, eller TRA. Se høyskolens valgfagsliste under. Her kan studentene velge emner etter egne interesser og yrkesplaner. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse. Alternativt kan studentene velge å spisse seg mot bestemte yrker ved å velge flest mulig emner fra samme fagområde, for eksempel fra logistikk, regnskap eller organisasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører oppfylles. Se nærmere orientering under.

 

Årsstudium i IT eller Årsstudium i Juss eller Årsstudium i statsvitenskap eller Årsstudium i beredskapsledelse eller Årsstudium i offentlige anskaffelser ved Høgskolen i Molde kan innpasses fullt ut som valgemner i studiet. Andre årsstudier fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner kan innpasses etter søknad. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad. Adgangen til å ta ett eller to semester av studiet i utlandet øker mulighetsrommet i forhold til de valgemnene som kan tas ved Høgskolen i Molde.

Organisering og læringsformer

For å oppnå det ønskede læringsutbyttet for studiet, legges det opp til varierte arbeids- og undervisningsformer. Plenumsforelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk vil stå sentralt i formidling av kunnskap om problemstillinger, teorier og metoder innen fagområdene. Dette suppleres med organisert oppgaveløsning i mindre grupper, dels med veiledning underveis og dels uten. Gruppeoppgavene hentes ofte fra virkelige case og utformes for å skape diskusjon og for å trene studentene i teamarbeid der teorier og metoder skal anvendes og presenteres. I tillegg må studentene arbeide selvstendig med pensumbøkene og med obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbyttet. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i emnet.

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 105

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Valgbare økonomisk-administrative emner.

Studiepoeng: 15

Vår 2021

Høst 2021

Vår 2022

Støtteemner

Vår 2021

Høst 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 09:33:44