Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (2021–2024)

Informasjon om studiet

Programmet passer perfekt for de som ønsker å arbeide innen ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Programmet er utpreget tverrfaglig fordi en ledelse må kunne kommunisere med alle deler av organisasjonen. De obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske kursene sikres alle en tverrfaglig kompetanse for økonomisk-administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteytelse, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen.

I tillegg til de obligatoriske fagene tilbyr Høgskolen i Molde en rekke valgfag som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg inn mot bestemte yrker som for eksempel autorisert regnskapsfører. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha:

Kunnskap

 • hvordan finansmarkedene fungerer, hvordan virksomheter finansieres, og hvordan investeringer vurderes

 • hvordan økonomiskstyringsverktøy brukes, og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres, og analyseres

 • hvordan virksomheter utvikler og ihverksetter strategier, hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan virksomhetens produkter og tjenester markedsføres

 • hvordan markedesøkonomien fungerer, hvordan individene gjør sine valg, og hvordan disse valgene påvirkes av økonomisk politikk, teknologisk utvikling, og internasjonale avtaler

 • hvordan virksomheter startes, utvikles, og endres i tråd med tiden (nå: bærekraft og globalisering)

 • hvordan virksomheter utøver sin virksomhet etisk forsvarlig

 • hvordan matematikk, statistikk, og samfunnsvitenskapelig metode kan benyttes til innhenting, organisering, og analyse av big data

 • hvordan forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene utøves

Ferdigheter

 • kunne anvende kunnskapen nevnt over på praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon

 • kunne anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy og uttykksformer

 • kunne kommunisere metodevalg, forutsetninger, analyser, og resultater både muntlig og skriftlig

 • kunne vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger

 • kunne integrere eierstyring, etikk, og bærekraftshensyn i virksomhetens forretningsmodeller

Generell kompetanse

 • kunne bidra til verdiskapning for virksomhet og samfunn

 • kunne bidra til å fremme innovasjon og omstilling

 • kunne bidra i et internasjonalt marked

 • kunne kommunisere tverrfaglig

 • kunne benytte digitale verktøy til forretningsutvikling og verdiskapning

 • kunne reflektere etisk om individets ansvar ovenfor seg selv, arbeidsgiver, og samfunn

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Høgskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter ca. 2 uker før ordinær semesterstart.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Programmet passer perfekt for de som ønsker å arbeide innen ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. Programmet er utpreget tverrfaglig fordi en ledelse må kunne kommunisere med alle deler av organisasjonen. De obligatoriske fagområdene er bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjon, strategi og ledelse. Gjennom de obligatoriske kursene sikres alle en tverrfaglig kompetanse for økonomisk-administrativt arbeid innen bransjer som bank, forsikring, industri, handel, tjenesteytelse, konsulentvirksomhet, meglervirksomhet og offentlig forvaltning, for å nevne noen.

I tillegg til de obligatoriske fagene tilbyr Høgskolen i Molde en rekke valgfag som kan brukes til å styrke breddekompetansen, eller til å spisse seg inn mot bestemte yrker som for eksempel autorisert regnskapsfører. Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon er første skritt på veien til siviløkonomtittelen. Se Videre studier


Innhold og oppbygging av studiet

 1. Programmet består av 180 studiepoeng (stp) fordelt over 3 år. Et studieår består av to semester. Anbefalt arbeidsmengde (studieprogresjon) for en fulltidsstudent er 30 stp per semester. Det er mulig å velge redusert studieprogresjon for de som ønsker det av ulike grunner. Men for å beholde studieplassen må minst 15 stp tas i løpet av et studieår.

 2. 105 stp er obligatoriske emner som alle må ta. Disse framgår av studieplanen under og er fastsatt i en felles nasjonal plan for økonomisk administrativ utdanning. Gjennom de obligatoriske fellesemnene sikres alle tverrfaglig kompentanse innen økonomi og administrasjon.

 3. De resterende 75 studiepoengene består av valgbare emner, men minst 15 studiepoeng må velges innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, dvs emner med kode ADM, BØK, SØK, LOG, SCM, eller TRA. Se høyskolens valgfagsliste under. Her kan studentene velge emner etter egne interesser og yrkesplaner. Studentene kan sette sammen emner fra flere fagområder og på den måten styrke sin breddekompetanse. Alternativt kan studentene velge å spisse seg mot bestemte yrker ved å velge flest mulig emner fra samme fagområde, for eksempel fra logistikk, regnskap eller organisasjon og ledelse. Det er også mulig å velge emner slik at utdanningskravet til autorisert regnskapsfører oppfylles. Se nærmere orientering under.

 4. Høgskolen i Molde har flere årsstudium som i sin helhet kan innpasses som valgemner i studiet (f.eks. IT eller Juss). Andre årsstudier fra andre innenlandske eller utenlandske institusjoner kan innpasses etter søknad. Språkstudier, informatikk og juridiske fag godkjennes vanligvis. Internasjonal utveksling i tredje studieår gir også gode muligheter til å ta emner som ikke tilbys ved Høgskolen i Molde. Siste studieår kan i sin helhet tas ved Dublin Business School for de som ønsker å oppnå en dobbeltgrad.
   

 5. Spesialisering regnskapsfører

Valgemnene kan brukes til å oppfylle utdanningskravet som stilles til autoriserte regnskapsførere. Sammen med to års praksis og nærmere vilkår som framgår av Finanstilsynets nettsted, gir denne utdanningen rett til tittelen autorisert regnskapsfører. Dette gir muligheten til å arbeide som selvstendig næringsdrivende ved å starte eget regnskapskontor og føre regnskapet for bedrifter og andre regnskapspliktige. Kompetansen passer også for kandidater som kan tenke seg en vanlig stilling innenfor regnskaps- eller økonomifunksjonen i privat næringsliv eller offentlig forvaltning. Studieplanen de tre siste semestrene blir som vist i tabellen under.

Det er mulig å velge 60 av de resterende studiepoengene slik at  utdanningskravet til autorisert regnskapsfører i henhold til UHR’s anbefalte plan oppfylles.

NB! De som velger spesialisering Regnskapsfører bør flytte emnet ADM620 Etikk 7,5 SP fra 4. semester til 6. semester. 

Dette krever at følgende emner velges:

 • BØK400 Finansregnskap 2 15 stp

 • JUR410 Skatterett 1 7,5 stp

 • JUR525 Skatterett 2 7,5 stp

 • JUR536 Rettslære 7,5 stp

 • BØK640 Finansregnskap 3 7,5 stp 

  

Valgemner Høst

 • IBE430 Forretningsprosesser og  ERP 7,5 stp

 • BØK620 Finansregnskap og verdsetting 7,5 stp

 

Valgemner Vår:

 • JUR205 Arbeidsrett 7,5 stp

 • JUR210 Innføring i kontraktsrett 10 stp

 • IDR211 Juss i idrettslag 7,5 stp  

 • JUR225 Arve- og familierett 12 stp

 

Organisering og læringsformer

Arbeidsformene kan deles inn i tre grupper.

1. Forelesninger med digitale presentasjoner og tradisjonell tavlebruk benyttes for å introdusere studenten til emnets begreper, analyseteknikker, osv. (ca. 12 timer per uke)

2. Det er studentens ansvar å sette seg inn i emnets begreper, analyseteknikker, osv. ved hjelp av egne studier av pensumlitteraturen, og diskusjon med medstudenter. (ca. 20 timer per uke)

3. Flere emner har arbeidskrav hvor studenten mottar oppgaver som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Det tilbys veiledning til hvordan oppgavene kan løses. (ca. 8 timer per uke)

Forventet arbeidsbelastning for studentene er 40 timer per uke.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Nasjonale reguleringer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon følger UHR-ØAs plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Dette betyr at man kan søke opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon ved alle andre institusjoner i Norge etter bestått bachelor.

Vurdering

Forskjellige eksamens- og vurderingsformer brukes for å måle om undervisningen og studentenes arbeid har gitt det ønskede læringsutbyttet. Tradisjonell skoleeksamen (individuell skriftlig slutteksamen under tilsyn og med karakter) står sentralt i de fleste emnene. I tillegg kan det brukes karaktergivende innleveringer og presentasjoner underveis i semesteret. I de fleste emner er det arbeidskrav i form av obligatoriske innleveringsoppgaver som tester om studentene har nådd et minimumsnivå for læringsutbytte som anses nødvendig for å kunne gå videre til slutteksamen i emnet.

Jobbmuligheter

Våre ferdige kandidater får typisk arbeid innen virksomhetenes ledelses- og rådgivingsområde, eller innen spesialiserte funksjoner som for eksempel personal-, økonomi-, regnskaps-, revisjons-, salgs- eller logistikkområdet.

Videre studier

Ferdige kandidater kan søke opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde, eller tilsvarende masterstudium ved andre norske utdanningsinstitusjoner. Bachelorgrad pluss mastergrad i økonomi og administrasjon gir rett til siviløkonomtittelen.

Ferdige kandidater kan også søke spesialiserte masterstudier ved Høgskolen i Molde (logistikk eller samfunnsendring, organisasjon og ledelse), og ved en rekke andre norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Studenter som har konkrete planer om dette, bør undersøke med mastergradsinstitusjonen om det stilles spesielle fagkrav for opptak. Valgemnene i bachelorstudiet kan benyttes til å oppfylle slike spesielle krav.

Studiemodell

Høst 2021

Vår 2022

Høst 2022

Vår 2023

Bachelor i økonomi og administrasjon - med eller uten spesialisering

Autorisert regnskapsfører - obligatoriske emner

Høst 2023

Autorisert regnskapsfører - obligatoriske emner

Vår 2024

Autorisert regnskapsfører - obligatoriske emner

Valgbare støtteemner-kan velges i 4.,5. eller 6. semester

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 13:24:36