Oppbygging og gjennomføring (2022–2025)

Informasjon om studiet

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Petroleumssektoren har historisk i stor grad vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling. Etter hvert har også

driftsmessig optimalisering (logistikk) fått økende betydning. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell som skal arbeide med oppgaver som for eksempel innkjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. 

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren. 

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som prosjektledelse, olje- og gassindustrien, HMS-ledelse og vedlikehold.

I fjerde semester kan studenten velge mellom å reise på et utvekslingsopphold i utlandet eller ta valgemner som tilbys i vårsemesteret.

I sjette semester kan studentene velge mellom SCM400 Utplassering i bedrift med bacheloroppgave (30 sp) eller PET600 Bacheloroppgave (15 sp) og ta TRA420 og TRA610 i sjette semester. Studenter som velger SCM400 Utplassering i bedrift med bacheloroppgave må ta emnene TRA420 og TRA610 i fjerde semester,

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Unntaksvis kan forelesninger gis som fjernundervisning. Typisk er det 12 timer forelesning per uke. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring.

De fleste emner har obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) som må være utført og bestått for å få anledning til å avlegge slutteksamen. I emner med obligatoriske oppgaver vil som regel hjelpelærere være tilgjengelig til bestemte tider. I mange emner vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave og studiearbeid. Som hovedregel må obligatoriske arbeidskrav utføres og godkjennes i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved eksamen.

Studiemodell

Høst 2022

Matematikk forkurs - uke 32

Forkurset er frivillig, er uten studiepoeng og har ikke eksamen. Kuset går uke 32 - mandag 8. aug. - fredag 12. aug. 2022.

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Høst 2024

Vår 2025

Obligatoriske emner 6. sem

Obligatoriske emner 6. sem - utplassering

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 04:36:54