Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Kristiansund
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi (2022–2025)

Informasjon om studiet

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Petroleumssektoren har historisk i stor grad vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling. Etter hvert har også

driftsmessig optimalisering (logistikk) fått økende betydning. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell som skal arbeide med oppgaver som for eksempel innkjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter. 

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren. 

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning ha følgende:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om sentrale lover, regler og andre rammebetingelser som gjelder for virksomheten

 • vise kunnskap om planlegging, ledelse og koordinering av logistikkoperasjoner

 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

 • ha kunnskap om fagområdets historie og betydning i samfunnet

Ferdigheter

 • kunne planlegge og organisere logistikkoperasjoner som ivaretar krav til effektiv drift, økonomi og HMS

 • kunne anvende teori, metoder, teknikker, verktøy til å organisere, koordinere og lede logistikkoperasjoner

 • kunne anvende faglig kunnskap på aktuelle problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kunne delta i tverrfaglige prosjekt og kunne analysere logistikkløsninger for den samlede verdikjeden

 • kunne sette seg inn i ny teori på området og kunne anvende denne teorien for å løse aktuelle problemstillinger i verdikjeden på nye og bedre måter

 • kunne beherske relevante verktøy, teknikker og fagterminologi

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og kunne formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

 • vise evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid innenfor egen- og andre bedrifter

 • vise evne til omstilling og endring

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Logistikk handler om hvordan strømmen av varer, informasjon, og andre nødvendige ressurser kan styres effektivt slik at resultatet blir best mulig for sluttkunden. Petroleumssektoren har historisk i stor grad vært konsentrert om investeringsproblemer og teknologiutvikling. Etter hvert har også driftsmessig optimalisering (logistikk) fått økende betydning. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell som skal arbeide med oppgaver som for eksempel innkjøp av varer og tjenester, transport av varer og personell, lagerstyring, samt planlegging og oppfølging av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.

Bachelorstudiet i petroleumslogistikk inneholder en rekke generelle emner innen logistikk og Supply Chain Management, men har i tillegg et bransjefokus mot oppstrømsaktivitetene leting etter og produksjon av petroleum fra offshore felt. Studiet inkluderer dermed også maritimt relaterte aktiviteter som forsyningsvirksomhet med skip til petroleumssektoren.

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester. Det er grunn til å anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning på 3 år innen fagområdet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vil bli svært etterspurt. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet går over 6 semestre og består av grunnleggende emner innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrative fag. I tillegg til disse mer generelle emnene inneholder studiet en rekke emner innenfor logistikk og Supply Chain Management, samt emner med særlig bransjerelevans som prosjektledelse, olje- og gassindustrien, HMS-ledelse og vedlikehold.

I fjerde semester kan studenten velge mellom å reise på et utvekslingsopphold i utlandet eller ta valgemner som tilbys i vårsemesteret.

I sjette semester kan studentene velge mellom SCM400 Utplassering i bedrift med bacheloroppgave (30 sp) eller PET600 Bacheloroppgave (15 sp) og ta TRA420 og TRA610 i sjette semester. Studenter som velger SCM400 Utplassering i bedrift med bacheloroppgave må ta emnene TRA420 og TRA610 i fjerde semester,

Høgskolen i Molde oppfordrer på generelt grunnlag at norske studenter gjennomfører et semester i utlandet.

Organisering og læringsformer

Emnene i studiet undervises som en blanding av tradisjonell forelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og prosjekt/gruppearbeid. Unntaksvis kan forelesninger gis som fjernundervisning. Typisk er det 12 timer forelesning per uke. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring.

De fleste emner har obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) som må være utført og bestått for å få anledning til å avlegge slutteksamen. I emner med obligatoriske oppgaver vil som regel hjelpelærere være tilgjengelig til bestemte tider. I mange emner vil IKT-verktøy bli benyttet i oppgave og studiearbeid. Som hovedregel må obligatoriske arbeidskrav utføres og godkjennes i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Forventet arbeidsbelastning er 40 timer per uke, og studiet er ikke tilpasset fjernundervisning.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

De fleste emner har tradisjonell individuell skriftlig skoleeksamen. I tillegg kan prosjektoppgaver og muntlige presentasjoner utgjøre en andel av karakteren. I enkelte emner er datamaskin et nødvendig hjelpemiddel ved eksamen.

Jobbmuligheter

Studiet gir en yrkesrettet utdanning og ferdig utdannede kandidater arbeider typisk hos forsyningsbaser, leverandørindustri og handelsbedrifter, oljeselskapers driftskontor, engineeringsselskapers avdelinger for logistikk-/planlegging, samt hos leverandører av transport og logistikktjenester.
Langs hele kysten er det etablert en rekke forsyningsbaser. Disse har behov for kompetanse innen logistikk som tar særlig hensyn til de behovene som denne næringen har.

Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med:

 • Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass

 • Oppdragsleder eller medarbeider i prosjekter

 • Forhandling og innkjøp av varer og tjenester

 • Utvikling av leverandørkjeder

 • Planlegging og gjennomføring av vedlikehold

 • Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester

 • Offentlig forvaltning knyttet til logistikk

 • Helse, miljø og sikkerhet

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre studier i inn- og utland. Særlig relevant i denne sammenheng er høgskolens egne mastergradsstudium i logistikk - Msc in Logistics og MSc in Petroleum Logistics. Opptak til mastergradsstudier har ofte krav til karakternivå..

Studiemodell

Høst 2022

Matematikk forkurs - uke 32

Forkurset er frivillig, er uten studiepoeng og har ikke eksamen. Kuset går uke 32 - mandag 8. aug. - fredag 12. aug. 2022.

Vår 2023

Høst 2023

Vår 2024

Høst 2024

Vår 2025

Obligatoriske emner 6. sem

Obligatoriske emner 6. sem - utplassering

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 15:22:39