Hva lærer du? (2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Praksisveiledning

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Praksisveileder har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning

 • inngående kunnskap om veileders rolle og funksjoner

 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

 • kunnskap om læring og læringsprosesser

 • kunnskap om hvordan indentifisere og veilede svake studenter og formelle retningslinjer ved fare for ikke bestått praksis

Ferdigheter

Praksisveileder kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå

 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler, samt bidra til vurdering av skikkethet

 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder

 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning

 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og tilpasset studentens læreforutsetnnger

Generell kompetanse

Praksisveileder kan:

 • analysere egen veilederrolle i veiledning av studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor

 • reflektere over egen væremåte og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

 • analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 04:37:28