Hva lærer du? (2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Praksisveiledning

Studiets læringsutbytte

Etter fullført utdanning har praksisveileder følgende sluttkompetanse realtert til veiledning av studenter i praksistudier:

Praksisveileder har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning

 • inngående kunnskap om veileders rolle og funksjoner

 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

 • kunnskap om læring og læringsprosesser

 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokument, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Praksisveileder kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt

 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger

 • observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier

 • planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering

 • anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, samt studentaktive læringsformer

 • kunne indentifisere og veilede studenter som sliter med å innfri læringsutbytte

 • kunne analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet

Generell kompetanse

Praksisveileder kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen

 • reflektere over egen adferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

 • anvende kunnskaper og ferdigheter i vanskelige samtaler og i konflikthåndtering

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2022 04:38:03