Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 17%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning lavere grad

Studieplan for Videreutdanning i praksisveiledning (2021)

Informasjon om studiet

Studiet skal gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisområder. Deltakerne vil gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser få mulighet til å opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter. 

 

Studieutgifter

Studietilbudet er gratis. Det må betales lovbestemt semesteravgift for ett semester. I tillegg må deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur mv.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Praksisveileder har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning

 • inngående kunnskap om veileders rolle og funksjoner

 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

 • kunnskap om læring og læringsprosesser

 • kunnskap om hvordan indentifisere og veilede svake studenter og formelle retningslinjer ved fare for ikke bestått praksis

Ferdigheter

Praksisveileder kan:

 • planlegge og gjennomføre veiledning på individ- og gruppenivå

 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og utfordrende samtaler, samt bidra til vurdering av skikkethet

 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder

 • analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning

 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og tilpasset studentens læreforutsetnnger

Generell kompetanse

Praksisveileder kan:

 • analysere egen veilederrolle i veiledning av studenter og til fagfeltet det veiledes innenfor

 • reflektere over egen væremåte og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

 • analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av handlingsalternativer

Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er organisert over tre samlinger på henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en hjemmeeksamen.

Organisering og læringsformer

Organisering – arbeidskrav - eksamen

Studiet består av tre samlinger og går over ett år. Samlingene er på henholdsvis tre, to og to

dager. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre arbeidskrav. Studiet avsluttes med en

hjemmeeksamen.

Studiesamlinger (alle i Molde):

1. samling:29. januar, 1. og 2. februar 2021

2. samling: 22. og 23. mars 2021

3. samling: 13. og 14. september 2021

Vurdering

To individuelle skriftlige arbeidskrav og en indivivuell hjemmeeksamen.

Studiemodell

Vår 2021

Videreutdanning i praksisveiledning

Høst 2021

Videreutdanning i praksisveiledning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. mai 2022 13:22:42