Hva lærer du? (2018–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Psykisk helsearbeid

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskaper: 

  • ha avansert kunnskap om ulike perspektiver på psykisk lidelse, ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller og kan reflektere kritisk over hvordan disse ivaretar brukeren og pårørendes behov, ressurser og ønsker

  • ha inngående kunnskap og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter 

Ferdigheter: 

  • ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse gjennom anvendelse av psykoterapeutiske tilnærminger, til meningsskapende og utviklende terapeutiske samspill

  • kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for brukerneserfaringsverden og sosiale kontekst

  • kunne identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial

  • kunne anvende ulike famile- og nettverkstilnærminger 

Generell kompetanse: 

  • kunne studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk tilnærming¿ kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på tvers av fag og behandlingsnivå

  • ha kompetanse til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen rolle i hjelperelasjonen, og behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser

  • ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 18:33:12