Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Psykisk helsearbeid

Studiets læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført studium:

Kunnskaper:

  • Ha oppdatert kunnskap om ulike perspektiver på psykisk lidelse, ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller og kan reflektere kritisk over hvordan disse ivaretar brukeren og pårørendes behov, ressurser og ønsker.

  • Ha inngående kunnskap og kliniske ferdigheter basert på ulike psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter.

  • Ha grundig forståelse for logistiske utfordringer relatert til samhandling mellom profesjonelle, og bruker samt brukers nettverk. Dette gjelder også mellom profesjonelle innenfor samme, og på tvers av ulike, tjenestetilbud og nivå. Ha tilsvarende kunnskap om hvilke negative konsekvenser uløste logistiske problemstillinger kan ha for brukeren.

Ferdigheter:

  • Ha utviklet og styrket sin relasjonskompetanse gjennom anvendelse av psykoterapeutiske tilnærminger, til meningsskapende og utviklende terapeutiske samspill.

  • Kunne initiere og vedlikeholde relasjoner bygget på analyse, forståelse og respekt for brukernes erfaringsverden og sosiale kontekst.

  • Kunne identifisere og fremme enkeltmenneskers styrker og vekstpotensial.

Generell kompetanse:

  • Kunne finne frem til og studere forskningslitteratur med en kritisk analytisk tilnærming.

  • Kunne anvende kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid for å etablere og stimulere samarbeid på tvers av fag og behandlingsnivå, for å sikre gode helselogistiske løsninger i brukerens bedringsprosess.

  • Ha kompetanse til kritisk og etisk refleksjon i forhold til egen rolle i hjelperelasjonen, og behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 04:37:07