Oppbygging og gjennomføring (2018–2020)

Informasjon om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Begrepet psykososialt arbeid indikerer at psykisk helsearbeid omhandler både psykologiske og sosiale aspekter av menneskers liv, helse og sykdom. Vi definerer psykososialt arbeid som en prosess rettet mot utvikling av enkeltmenneskets ressurser og mestring. Denne prosessen tar utgangspunkt i brukerens kompetanse og ferdigheter i samarbeidet om å muliggjøre et liv på egne premisser. Det har også som siktemål å fremme brukerens behov for tilknytning og fellesskap i et personlig sosialt nettverk, herunder også til eventuelle hjelpere. 

Studiet har et klinisk fundament. Selv om det medisinske behandlingsperspektivet dekkes i form av forelesninger om for eksempel genetikk, sykdomsmodellen og psykofarmakologi, så ligger ikke studiets hovedfokus der. Et av hovedmålene med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom hele studiet. I tillegg til det psykoterapeutiske fundamentet bygger studiet også på et systemisk fundament, der mennesket forstås og hjelpes i et samhandlingsperspektiv. Disse to fundamentene er utfyllende og til dels overlappende. Felles for dem er at de er redskaper for å åpne lukket eller begrensende kommunikasjon, og at de gjennom dette kan fremme vekst og utvikling. 

Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid med mennesker som har psykiske problemer. Studentene skal etter endt utdannelse ha utviklet sine ferdigheter i å gi omsorg og hjelp til mennesker med psykiske problemer og lidelser på en måte som styrker deres evne til å ta i bruk egne ressurser og øker muligheten til å mestre egen livssituasjon. Utdanningen legger særlig vekt på at studentene skal utvikle og etablere et fundament av psykoterapeutiske holdninger, forståelses- og kommunikasjonsmåter, basert på selvpsykologi, kognitiv terapi og personsentrert terapi. Studentene får grundig innføring i ulike familie- og nettverkstilnærminger. I tillegg skal studentene øke sine kunnskaper om tverrprofesjonelt samarbeid. Hensikten med dette er å styrke studentene i deres egne fag og yrkesfunksjoner innen det psykiske helsevern spesielt. 

For mer informasjon, se Studieplanen.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet består av seks emner der utvikling av relasjonskompetanse står sentralt:

  • Emne A. Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode relatert til psykisk helsearbeid, basesdel 7,5 studiepoeng

  • Emne B. Psykisk helsearbeid: organisering, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid, basisdel 9 studiepoeng

  • Emne C. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse, basisdel 6,5 studiepoeng

  • Emne D. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, basisdel 7 studiepoeng

  • Emne E. Analytisk og systematisk bruk av kommunikasjon og samspillskompetanse, fordypningsdel 15 studiepoeng.

  • Emne F. Psykoterapeutiske behandlingsperspektiver, fordypningsdel 15 studiepoeng.
     

Studiet har til sammen 11 ukesamlinger over fire semestre. Det gjennomføres tre ukesamlinger per semester med unntak av tredje semester som har to ukesamlinger. Studentene blir organisert i faste refleksjonsgrupper (mellom 5-7 deltakere) som møtes fem ganger hvert semester. Refleksjonsgruppene utgjør 25 timer per semester, hvorav 10 timer er veiledet. Fokus i gruppene er utvikling og utøvelse av psykoterapeutisk kompetanse gjennom felles refleksjon med utgangspunkt i kliniske samspill.I tredje semester gjennomfører studentene syv ukers klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.

 

Alle praksisplasser innenfor Møre og Romsdal fylke blir fordelt ved loddtrekning. Høgskolen i Molde forsøker, i den grad det er mulig, å ta hensyn til studentenes geografiske tilhørighet. Oppmøte i undervisningsukene, refleksjonsgruppene og klinisk praksis er obligatorisk.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, veiledning, gruppearbeid, klinisk praksis og selvstudie. 

Studiet er organisert over to år med til sammen 11 obligatoriske ukesamlinger med teori. Kun 20 % fravær per semester i samlingsukene tolereres. I tillegg til ukesamlingene må studentene delta i obligatoriske refleksjonsgrupper (minimum 20 møter i løpet av studiet, kun 10 % fravær tolereres) og gjennomføre klinisk praksis eller klinisk utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass (7 uker). Videre forutsetter høgskolen at studentene kan disponere minst ti arbeidsdager til veiledning og arbeid med fordypningsoppgaven.

Praksis

I tredje semester gjennomfører studentene 7 uker klinisk praksis. Klinisk praksis kan gjennomføres i tlandet. Høgskolen i Molde skal godkjenne og kvalitetssikre alle praksisplasser i utlandet før konkrete avtaler inngås.

Krav til studieprogresjon

Alle eksamener og arbeidskrav fra 1. og 2. semester av studiet må være bestått/ godkjent for å kunne få fortsette på 3. og 4. semester.

Nasjonale reguleringer

Studieretning 1b bygger på Rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fastsatt av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 27. mai 1997 og tilhørende forskrift datert 01. desember 2005.

Fagplanen er utarbeidet på bakgrunn av Forskrift til rammeplan for Videreutdanning i psykisk helsearbeid, fastsatt av departementet 1.desember 2005.

Vurdering

Skriftlig hjemmeeksamener, skriftlig skoleeksamen, refleksjonsgruppe, 7 uker klinisk praksis, fordypningsoppgave og avsluttende muntlig eksamen i kliniske tema.

Krav til studiepoengprogresjon:

Alle eksamener og arbeidskrav fra 1. og 2. semester av studiet må være bestått/ godkjent for å kunne få fortsette på 3. og 4. semester.

Studiemodell

Obligatorisk fag

Studiepoeng: 60

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Tilleggsfag

Studiepoeng: 0
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2019 18:32:58