Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (sosialt arbeid, sykepleie, fysioterapi, barnevern, vernepleie) og ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Søkere med annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter særskilt vurdering.

Andre krav/forutsetninger

Krav om politiattest

Forskrift om opptak (FOR-2007-01-31-173 kap. 6) krever fremlegg av politiattest. Merknader på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring, og studenten vil ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Søkere som ikke fremlegger politiattest innen studiestart vil bli utelukket fra klinisk undervisning/-praksisopplæring.

 

Anbefalte forkunnskaper

Høgskolen forutsetter at studentene ved oppstart har kjennskap til minst en av følgende grunnleggende lærebøker i psykiatri:

 

  • Aarre, T. F., Bugge, P., Farshbaf, M. & S. I. Juklestad (2018). Psykiatri for helsefag. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

  • Kringlen, E. (2011). Psykiatri. 10. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

  • Snoek, J. E. & K. Engedal (2008). Psykiatri: Kunnskap, forståelse, utfordringer. 3. utg. Oslo: Akribe

  • Malt, U. F., Andreassen, O. A., Malt, E. A., Melle, I., Årsland, D. (2018) Lærebok i psykiatri. 4. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:54