Hva lærer du? (2020–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Psykososialt arbeid med barn og unge

Studiets læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført utdanning:

Kunnskap:

  • ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon i praksis

  • ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne

Ferdigheter:

  • kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne

  • skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med behov for hjelp

Generell kompetanse:

  • ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn, unge og deres familier

  • kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle instanser og brukere i egen kommune

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:55