Hva lærer du? (2018–2020)

Grad/tittel ved bestått studium

Psykososialt arbeid med barn og unge

Studiets læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført utdanning: 

Kunnskap: 

  • ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon ipraksis

  • ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne 

Ferdigheter: 

  • kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn,ungdom og unge voksne

  • skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med behov for hjelp 

Generell kompetanse: 

  • ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn,unge og deres familier

  • kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelleinstanser og brukere i egen kommune

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:15