Oppbygging og gjennomføring (2018–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier. 

Utdanningen har tre hovedområder: 

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov

  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge

  • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Innhold og oppbygging av studiet

Hovedemner:

Kompetanse og tjenesteutvikling - 15 studiepoeng (Hovedemne 1 strekker seg gjennom 4 semester.)

Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne- 20 studiepoeng

Organisering og samordning av tjenestetilbudet- 10 studiepoeng

Psykososialt arbeid ¿ ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer -15 studiepoeng

Organisering og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater, utviklingsprosjekt,arbeidskrav og selvstudie.

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og følge opp studiene gjennom læringsplattformen Canvas.

Krav til studieprogresjon

60 studiepoeng. 1., 2., 3. og 4. semester bygger på hverandre. 

Oppmøte på forelesning og i handlings- og refleksjonsgrupper og dokumentert selvstudium gjennom beståtte arbeidskrav gir eksamensrett.

Evaluering av studiet

Evalueres i Canvas

Nasjonale reguleringer

Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet som fastsetter krav til studiets innhold og øvrige bestemmelser knyttet til gjennomføring av studiet. Høgskolen i Molde inngir tilbud om oppstart av nytt kull fra høsten 2018.

Vurdering

To individuelle hjemmeeksamener.

Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumentert i prosjektrapport. Gruppe eller individuell.

Individuell fordypningsopppgave.

Individuell muntlig eksamen.

 

Studiemodell

Obligatorisk emner

Studiepoeng: 60

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 21:33:51