Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Kontakt

Studieplan for Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (2018–2020)

Informasjon om studiet

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier. 

Utdanningen har tre hovedområder: 

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov

 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge

 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

En kandidat skal etter fullført utdanning: 

Kunnskap: 

 • ha erkjent og utviklet sin fagpersonlige kompetanse til systematisk, kritisk og etisk refleksjon ipraksis

 • ha inngående kunnskap om vanlige psykososiale vansker og psykiske problemer og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne 

Ferdigheter: 

 • kunne initiere, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende arbeid med barn,ungdom og unge voksne

 • skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier med behov for hjelp 

Generell kompetanse: 

 • ha kompetanse til å kritisk vurdere hvordan organisering av tjenesteapparatet kan påvirke barn,unge og deres familier

 • kunne initiere, gjennomføre og evaluere lokale utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelleinstanser og brukere i egen kommune

Opptak

Bachelorgrad i helse- eller sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi. Annen tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning kan vurderes.

Det kreves at nåværende stilling er knyttet til barne- og ungdomsarbeid med minimum 50 %.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier. 

Utdanningen har tre hovedområder: 

 • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov

 • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge

 • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Innhold og oppbygging av studiet

Hovedemner:

Kompetanse og tjenesteutvikling - 15 studiepoeng (Hovedemne 1 strekker seg gjennom 4 semester.)

Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne- 20 studiepoeng

Organisering og samordning av tjenestetilbudet- 10 studiepoeng

Psykososialt arbeid ¿ ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer -15 studiepoeng

Organisering og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, refleksjonsnotater, utviklingsprosjekt,arbeidskrav og selvstudie.

Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og følge opp studiene gjennom læringsplattformen Canvas.

Krav til studieprogresjon

60 studiepoeng. 1., 2., 3. og 4. semester bygger på hverandre. 

Oppmøte på forelesning og i handlings- og refleksjonsgrupper og dokumentert selvstudium gjennom beståtte arbeidskrav gir eksamensrett.

Evaluering av studiet

Evalueres i Canvas

Nasjonale reguleringer

Kravspesifikasjon fra Helsedirektoratet som fastsetter krav til studiets innhold og øvrige bestemmelser knyttet til gjennomføring av studiet. Høgskolen i Molde inngir tilbud om oppstart av nytt kull fra høsten 2018.

Vurdering

To individuelle hjemmeeksamener.

Planlagt, gjennomført og evaluert utviklingsprosjekt dokumentert i prosjektrapport. Gruppe eller individuell.

Individuell fordypningsopppgave.

Individuell muntlig eksamen.

 

Jobbmuligheter

Studiet er både tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt på å rekruttere studenter som kan avspeile hele det spekteret av yrkesgrupper som møter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole, barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud

Videre studier

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge kan gjennomføres som egen, selvstendige utdanning eller inngå som første del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

 

Studiet kan også kvalifisere for innpass ved andre masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 04:39:57