Hva lærer du? (2021–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Studiets læringsutbytte

Kandidaten etter fullført utdanning:

Kunnskap

  • ha dyptgående kunnskap om teorier om økonomisk utvikling, politikk, organisasjonsutvikling og ledelse

  • ha god innsikt i nyere utvikling på disse ulike områdene, og forholdene mellom dem

  • ha god kunnskap innen samfunnsvitenskapelig metode

 

Ferdigheter

  • kunne anvende teorier for å analysere komplekse problemstillinger på en reflektert måte og innen en tverrfaglig ramme

  • kunne tilegne seg ny faglitteratur på en selvstendig og kritisk måte

  • kunne gjøre selvstendig akademisk analysearbeid på en teoretisk informert og metodisk forsvarlig måte

  • evne å presentere arbeid skriftlig og muntlig i så vel en akademisk som en populær form

  • evne å bidra i løsning av konkrete organisasjonsproblem innen offentlig og privat sektor

 

Generell kompetanse

  • ha utviklet evne både til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

  • ha opparbeidet evne til å reflektere over og å reagere i forhold til etiske konsekvenser av egen og andres yrkes- og fagutøvelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:35:59