Hva lærer du? (2019–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse

Studiets læringsutbytte

Kandidaten etter fullført utdanning:

Kunnskap 

  • ha dyptgående kunnskap om teorier om økonomisk utvikling, politikk, organisasjonsutvikling og ledelse

  • ha god innsikt i nyere utvikling på disse ulike områdene, og forholdene mellom dem

  • ha god kunnskap innen samfunnsvitenskapelig metode 

Ferdigheter 

  • kunne anvende teorier for å analysere komplekse problemstillinger på en reflektert måte og innen en tverrfaglig ramme

  • kunne tilegne seg ny faglitteratur på en selvstendig og kritisk måte

  • kunne gjøre selvstendig akademisk analysearbeid på en teoretisk informert og metodisk forsvarlig måte

  • evne å presentere arbeid skriftlig og muntlig i så vel en akademisk som en populær form

  • evne å bidra i løsning av konkrete organisasjonsproblem innen offentlig og privat sektor 

Generell kompetanse 

  • ha utviklet evne både til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

  • ha opparbeidet evne til å reflektere over og å reagere i forhold til etiske konsekvenser av egen og andres yrkes- og fagutøvelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 12:33:18