Oppbygging og gjennomføring (2022–2024)

Informasjon om studiet

Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig. Både politikk, økonomi og kultur er i dag gjenstand for internasjonalisering. Dagens menneske blir gjennom moderne medier, IKT, nye reisemuligheter og en økt pluralisme i livs- og verdensanskuelser knyttet tettere til en global verden på en slik måte at det også får betydning for egne lokale valg og beslutninger. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert. På spesialiserte fag- og kunnskapsfelt øker ekspertisen på bekostning av en forståelse av helheten. Økt kunnskap kan paradoksalt nok føre til større kompleksitet og mindre oversikt og forståelse. Derfor prøver dette studiet å dyrke fram evnen til å se helheter. Studiet har som mål å gi studentene forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi, sosiologi og historie.

Innhold og oppbygging av studiet

I tillegg til mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, innovasjonsteori, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig. Både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

 For å oppnå siviløkonomtittel se studieplan under omtalen av Siviløkonom 2. avdeling.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, samlinger og gruppearbeid

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Innleveringsoppgaver, hjemme- og skoleeksamener.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 04:38:29