Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
 • Norsk
 • Engelsk
Studienivå:
Mastergrad iht §3, 2 år

Studieplan for Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (2019–2021)

Informasjon om studiet

Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig. Både politikk, økonomi og kultur er i dag gjenstand for internasjonalisering. Dagens menneske blir gjennom moderne medier, IKT, nye reisemuligheter og en økt pluralisme i livs- og verdensanskuelser knyttet tettere til en global verden på en slik måte at det også får betydning for egne lokale valg og beslutninger. Makro og mikro er kommet nærmere hverandre, og behovet for å forstå det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed stort. Dette betyr at det blir viktig å forstå ledelse i organisasjoner i lys av de måtene samfunnet endres på. Samtidig framstår dagens kunnskapssamfunn som stadig mer fragmentert og spesialisert. På spesialiserte fag- og kunnskapsfelt øker ekspertisen på bekostning av en forståelse av helheten. Økt kunnskap kan paradoksalt nok føre til større kompleksitet og mindre oversikt og forståelse. Derfor prøver dette studiet å dyrke fram evnen til å se helheter. Studiet har som mål å gi studentene forståelse for sammenhenger mellom endringer på samfunns-, organisasjons- og individnivå, og bygger på innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, økonomi, sosiologi og historie.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten etter fullført utdanning:

Kunnskap 

 • ha dyptgående kunnskap om teorier om økonomisk utvikling, politikk, organisasjonsutvikling og ledelse

 • ha god innsikt i nyere utvikling på disse ulike områdene, og forholdene mellom dem

 • ha god kunnskap innen samfunnsvitenskapelig metode 

Ferdigheter 

 • kunne anvende teorier for å analysere komplekse problemstillinger på en reflektert måte og innen en tverrfaglig ramme

 • kunne tilegne seg ny faglitteratur på en selvstendig og kritisk måte

 • kunne gjøre selvstendig akademisk analysearbeid på en teoretisk informert og metodisk forsvarlig måte

 • evne å presentere arbeid skriftlig og muntlig i så vel en akademisk som en populær form

 • evne å bidra i løsning av konkrete organisasjonsproblem innen offentlig og privat sektor 

Generell kompetanse 

 • ha utviklet evne både til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

 • ha opparbeidet evne til å reflektere over og å reagere i forhold til etiske konsekvenser av egen og andres yrkes- og fagutøvelse

Opptak

Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre, innen samfunnsfag, økonomisk-administrative fag eller lignende fagområder. For søkere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagområder vil det bli gjort en konkret og samlet vurdering av faglig bakgrunn.

Det er et krav at minst 80 studiepoeng er fordypning i fag, emne eller emnegruppe innen økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsvitenskapelige fag, der det inngår emner som statsvitenskap, sosiologi, historie, juss eller andre samfunnsfag. Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Søkere som mangler 80 studiepoeng fordypning innen relevante emner vil ha mulighet til å kvalifisere seg ved å ta følgende emner: ADM100, ADM201, ADM205, LOG525 og LOG550

 

Studenter som ønsker siv.øk.-tittel, må ha en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner opplever stadig behov for endring og omstilling. Det kan gjelde endringer i organisasjonen, som fusjoner, nye ledelsesformer eller tilpasning til krefter utenfor organisasjonen, som politiske kursendringer, endrede markedsbetingelser osv. En vesentlig utfordring for både ledere og ansatte er å forstå hvorfor og hvordan endringsbehov oppstår, og å kunne etablere strategier for hvordan endringer kan utnyttes positivt for egen organisasjon.

Studiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå og møte endringer som skjer i samfunnet og i organisasjoner.

I tillegg til mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig. Både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

Innhold og oppbygging av studiet

I tillegg til mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, innovasjonsteori, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig. Både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

 For å oppnå siviløkonomtittel se studieplan under omtalen av Siviløkonom 2. avdeling.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, samlinger og gruppearbeid

Vurdering

Innleveringsoppgaver, hjemme- og skoleeksamener.

Jobbmuligheter

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner. Studiet kvalifiserer for jobber innen:

 • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner

 • Næringsliv og offentlig forvaltning

 • Undervisning og forskning

Videre studier

Doktorgradsstudier

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2021 04:36:01