Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i idrett og Adventure (2019–2020)

Informasjon om studiet

Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen til et årsstudium i idrett, og gir en spesialisering i «Adventure». «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Høgskolen i Molde benytter sin beliggenhet i et natureldorado til å tilby praktisk undervisning i lokal spektakulær natur. Studentene deltar gjennom studieåret på fire «Adventure Camps» innen idrett med temaer som klatring, ski, vannsport og generell trening. Hver camp har en varighet på en uke. Studentene deltar i økende grad i planleggingen av campene i løpet av studieåret. Enkelte av campaktivitetene er knyttet opp mot sertifisering fra aktivitetens forbund. Campene knyttes også opp mot den øvrige undervisningen. 

Det undervises også i rene idrettsemner som treningslære, idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi, samt praktiske fag innen aktivitetslære. I tillegg til campaktivitetene er det i aktivitetslæreemnene undervisning i volleyball, basketball, fotball, livreddende førstehjelp og turn/ akrobatikk. 

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i kombinasjon med lærerutdanning. Årsstudium i idrett kvalifiserer også til diverse instruktør-, trenerjobber innen idretten, i treningssentrene og i sport-adventurebransjen.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap: 

 • kjenne til viktige moment innen planlegging av Adventures innen idrett

 • kjenne grunnprinsippene i de campaktivitetene det blir undervist i

 • kjenne grunnprinsippene i basistrening, turn, friidrett, friluftsliv, orientering, samt i utvalgte ballspill og skidisipliner

 • kunne forklare grunnleggende prinsipper innen treningslære og prestasjonspsykologi

 • kunne identifisere idrettshistoriens hovedlinjer

 • kunne redegjøre for norsk idretts organisering og forholdet mellom idrett og samfunn 

Ferdigheter: 

 • skal kunne instruere i overnevnte aktiviteter på grunnleggende nivå

 • skal kunne lage treningsprogram

 • skal kunne planlegge en enkel Adventure innen idrett

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Årsstudium i Idrett og Adventure tilbyr det beste fra to verdener. Praktisk idrett og adventures i Romsdals fantastiske natur. Dette gir et fullverdig årsstudium i idrett. Som student på idrett og adventure deltar du i løpet av studieåret på «camper» innen vått friluftsliv, bratt friluftsliv, ski og øyhopping

Dette studietilbudet skiller seg fra de fleste idrettsutdanninger i Norge, ved at det også trekker inn adventure-aspektet. Adventure en sterkt voksende bransje, og handler om å arrangere opplevelsesbaserte aktiviteter. For å gi en innføring i dette, gjennomfører vi fire camper i løpet av året. Med vår beliggenhet er det ikke nødvendig å reise langt for å få fantastiske rammer rundt dette. Fra padling og sykling på Romsdalskysten til klatring i den spektakulære Vengedalen, får du oppleve det beste regionen har å by på. Sammen med mer tradisjonell undervisning innen ulike idrettsfag vil dette gi et både lærerikt og uforglemmelig år.

Hvis du ønsker en karriere innen idrett, trening og adventure kan dette være første steg på veien. Du kan også gå videre til en bachelor på Sport Management hvor Høgskolen i Molde har et av landets største utdannings- og forskningsmiljø.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet i idrett består av fagmodulene treningslære, aktivitetslære, prestasjons-psykologi, adventure management og idrettens organisering og ledelse. Målet for studiet er å lære å legge til rette for fysisk aktivitet, slik at den både er utviklende og inspirerende.
I de ulike kursene er vi innom følgende:

 • Treningslære: Anatomi, bevegelsesanalyse, utholdenhetstrening og styrketrening.

 • Aktivitetslære: Løping, livredning, fotball, volleyball, turn, basketball, klatring, ski og padling

 • Prestasjonspsykologi: Gruppeprosesser, selvregulert læring, talentutvikling og motorisk læring.

 • Adventure management: Planlegging av en Adventure innen opplevelsesturisme.

 • Idrettens organisering og ledelse: idretts- historie og en oversikt over hvordan idretten i Norge er organisert

Hvert semester inneholder både teori- og aktivitetskurs. Timeplanen vil gi rom for å kombinere egentrening med studier

Organisering og læringsformer

Det vil bli lagt vekt på ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, praktiske øvinger,camps og innleveringer, både individuelle og sammen med andre. Det legges vekt på selvstendig arbeid og studentenes ansvar for egen læring. Det forventes blant annet noe egentrening i forbindelse med treningslære og aktivitetslære. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Obligatoriske arbeidskrav må utføres og være godkjent i samme semester som undervisning i emnet pågår.
Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne er i noen emner kombinert med innleveringer av gruppearbeid. I noen emner, der det er hensiktsmessig i forhold til formulert læringsutbytte, vil det også være praktiske ferdighetsprøver og vurdering av undervisningspraksis .

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde. Studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette med en bachelorgrad ved Høgskolen Molde kan søke om det. Treningslære 1, Treningslære 2, Adventure management, Idrettens organisering og ledelse 1 og Prestasjonspsykologi går da inn som obligatoriske emner i bachelorprogrammet, mens Aktivitetslære 1, 2 og 3 godkjennes som valgfag. Det gjør at bachelorgraden kan fullføres på normert tid. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler / universitet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 01:27:18