Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudiet i Sport og Adventure (2021–2022)

Informasjon om studiet

Årsstudium i idrett og Adventure tilsvarer "årsstudium i idrett" som man også finner ved flere andre studiesteder, men har en profil rettet mot «adventures» i idrett. «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Natureldoradoet Høgskolen i Molde er omgitt av benyttes godt når vi tilbyr praktisk undervisning i lokal spektakulær natur. Å verne om denne vakre naturen blir en selvsagt ingrediens i utdanningen. Studentene deltar gjennom studieåret på fire «Adventure Camps» innen idrett med temaer som klatring, ski, vannsport og generell trening. Studentene deltar i økende grad i planleggingen av campene i løpet av studieåret. Enkelte av campaktivitetene er knyttet opp mot sertifisering fra aktivitetens forbund. Campene knyttes også opp mot den øvrige undervisningen.

Det undervises også i rene idrettsemner som treningslære, idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi, samt praktiske fag innen aktivitetslære. I tillegg til campaktivitetene er det i aktivitetslære undervisning i volleyball, basketball, fotball, livreddende førstehjelp og turn/akrobatikk.

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i kombinasjon med lærerutdanning. Årsstudium i idrett kvalifiserer også til diverse instruktør-, trenerjobber innen idretten, i treningssentrene og i «Sport Adventure» - bransjen.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap:

 • kjenne til viktige moment innen planlegging av Adventures innen idrett

 • kjenne grunnprinsippene i de campaktivitetene det blir undervist i

 • kjenne grunnprinsippene i basistrening, turn, friidrett, friluftsliv, orientering, samt i utvalgte ballspill og skidisipliner

 • kunne forklare grunnleggende prinsipper innen treningslære og prestasjonspsykologi

 • kunne identifisere idrettshistoriens hovedlinjer

 • kunne redegjøre for norsk idretts organisering og forholdet mellom idrett og samfunn

Ferdigheter:

 • skal kunne instruere i overnevnte aktiviteter på grunnleggende nivå

 • skal kunne lage treningsprogram

 • skal kunne planlegge en enkel adventure innen idrett

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Årsstudium i idrett og Adventure tilsvarer "årsstudium i idrett" som man også finner ved flere andre studiesteder, men har en profil rettet mot «adventures» i idrett. «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen. Natureldoradoet Høgskolen i Molde er omgitt av benyttes godt når vi tilbyr praktisk undervisning i lokal spektakulær natur. Å verne om denne vakre naturen blir en selvsagt ingrediens i utdanningen. Studentene deltar gjennom studieåret på fire «Adventure Camps» innen idrett med temaer som klatring, ski, vannsport og generell trening. Studentene deltar i økende grad i planleggingen av campene i løpet av studieåret. Enkelte av campaktivitetene er knyttet opp mot sertifisering fra aktivitetens forbund. Campene knyttes også opp mot den øvrige undervisningen.

Det undervises også i rene idrettsemner som treningslære, idrettsledelse, idrettshistorie og prestasjonspsykologi, samt praktiske fag innen aktivitetslære. I tillegg til campaktivitetene er det i aktivitetslære undervisning i volleyball, basketball, fotball, livreddende førstehjelp og turn/akrobatikk.

Studiet kvalifiserer normalt til undervisning i kroppsøving i kombinasjon med lærerutdanning. Årsstudium i idrett kvalifiserer også til diverse instruktør-, trenerjobber innen idretten, i treningssentrene og i «Sport Adventure» - bransjen.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet i idrett består av fagmodulene treningslære, aktivitetslære, prestasjons-psykologi, adventure management og idrettens organisering og ledelse. Målet for studiet er å lære å legge til rette for fysisk aktivitet, slik at den både er utviklende og inspirerende.
I de ulike kursene er vi innom følgende:

 • Treningslære: Anatomi, bevegelsesanalyse, utholdenhetstrening og styrketrening.

 • Aktivitetslære: Løping, livredning, fotball, volleyball, turn, basketball, klatring, ski og padling

 • Prestasjonspsykologi: Gruppeprosesser, selvregulert læring, talentutvikling og motorisk læring.

 • Adventure management: Planlegging av en Adventure innen opplevelsesturisme.

 • Idrettens organisering og ledelse: idretts- historie og en oversikt over hvordan idretten i Norge er organisert

Hvert semester inneholder både teori- og aktivitetskurs. Timeplanen vil gi rom for å kombinere egentrening med studier

Organisering og læringsformer

Det vil bli lagt vekt på ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, praktiske øvinger, camps og innleveringer, både individuelle og sammen med andre. Det legges vekt på selvstendig arbeid og studentenes ansvar for egen læring. Det forventes blant annet noe egentrening i forbindelse med treningslære og aktivitetslære. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført for å få anledning til å avlegge slutteksamen. Obligatoriske arbeidskrav må utføres og være godkjent i samme semester som undervisning i emnet pågår.

Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skoleeksamen. Denne er i noen emner kombinert med innleveringer av gruppearbeid. I noen emner, der det er hensiktsmessig i forhold til formulert læringsutbytte, vil det også være praktiske ferdighetsprøver og vurdering av undervisningspraksis .

Videre studier

Ved Høgskolen i Molde tilbys bachelorstudium i Sport Management, og det er utviklet en overgangsordning for studenter med Årsstudium i Idrett og Adventure som ønsker å fortsette i et bachelorløp. Samtlige fag fra årsstudiet godkjennes inn i bachelorløpet. Kandidaten får da en lederutdanning som egner seg godt for roller i klubb, krets eller forbund. Studenter med fullført årsstudium kan også søke opptak til bachelorstudier innen idrettsfag ved andre høgskoler eller universiteter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. juni 2021 17:22:20