Oppbygging og gjennomføring (2019–2022)

Informasjon om studiet

Hovedvekten av Bachelorgraden i Sport Management består av idrettsspesifikke fag som klubbledelse, sport og media, sportsøkonomi og idrettsjuss. I tillegg kommer generelle emner, som markedsføring, økonomistyring/regnskap og foretaksstrategi.

Studieprogrammet søker å kombinerer idrettsspesifikke fag med økonomi- og organisasjonsfag. Det
blir lagt vekt på å utvikle en forståelse for hvor sammensatt idrettsledelse er. Det betyr at vi underviser i idrettsfag som prestasjonspsykologi, treningslære, idrettshistorie, sportsøkonomi,idrettsjus og idrettens organisering og ledelse, samtidig som studiet også består av mere tradisjonelle fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og samfunnsvitenskapelig metode. 

Studiet legger opp til at studentene skal få kjennskap til det særegne ved det å være idrettsutøver,og de må forstå idrettens organisering og idrettens plass i samfunnet som sosialt og kulturelt fenomen. Samtidig som de må beherske helt nødvendige og mer allmenne ferdigheter knyttet til økonomi, økonomisk styring, organisering og ledelse. Denne kombinasjonen gjør kandidatene kvalifisert til arbeid både innenfor og utenfor idretten. 

Femte semester gir mulighet for en spesialisering i form av 30 studiepoeng valgfag. Det kan velges emner fra alle program ved Høgskolen i Molde som studenter oppfyller forkunnskapskrav til. Det anbefales også om å søke på utveksling til våre anbefalte samarbeidende universitet i utlandet i femte semester. 

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke, av disse vil organisert undervisning utgjøre 10-15 timer i en gjennomsnitlig arbeidsuke. Resten av tiden består av egne studier gjennom forberedelser til undervisning, individuelt eller gruppevis arbeid for å oppfylle arbeidskrav, samt eksamensforberedelser. 

I vår BSc i Sport Management er mange av de enkeltstående emnene også del av et løp som ved fullført bachelorgrad skal lede til personlig utvikling, forskningskompetanse og arbeid i team. 

Personlig utvikling 

Første uke starter studentene på et løp som skal føre til en bevisstgjøring rundt egen læring. Hvert kull får sin mentor. Mentorene har jevnlig kontakt med studentene rundt det praktiske ved studietilværelsen. De bidrar med rådgivning om valg av fag og gir rådgivning i å skrive jobbsøknader. I tillegg inngår følgende emner spesifikt inn i denne tråden: IDR310, IDR302, IDR600 og IDR602. 

Forskning 

I første semester får studentene i oppgave å replisere et vitenskapelig eksperiment og skrive et «review paper» med oppsummering av likheter og forskjeller i resultat på fem utvalgte vitenskapelige artikler over samme tema. Vi tilbyr også et eget emne i samfunnsvitenskapelig metode. Videre vil det i flere emner i løpet av første og andre år legges vekt på å gi trening i skriving av oppgaver i artikkelformat. I femte semester er det egne seminar knyttet til utvikling av prosjektbeskrivelser. Ved starten på siste semester skal studentene ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne gjennomføre et godt forskningsprosjekt i bacheloroppgaven, og være godt kvalifisert til å starte på en Master i Sport Management. 

Emner som inngår i denne tråden: IDR200, IDR300, IDR302, IDR303, ADM201, IDR100, IDR207,IDR501, IDR600 og IDR602. 

Arbeid i team 

Gruppearbeid er en prioritert arbeidsform i Sport Management studiet. Denne type kompetanse er etterspurt i praksisfeltet fordi evnen til å kommunisere og utvikle noe sammen med andre er grunnleggende innenfor idretten. Emnene Prestasjonspsykologi og Leadership in Performance Organisations, har spesielt fokus på utvikling av slike ferdigheter. Emner som inngår i denne tråden er: IDR100, IDR207, IDR302, IDR310, IDR600 og IDR602.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp slik at studentene hvert semester kombinerer ett eller flere idrettsfag med økonomiske og organisatorisk-administrative fag.

I noen emner vil det bli arrangert avsluttende eksamen midtveis i semesteret.

 

Studenter som ønsker det kan delta på EASM (European Association for Sport Management) Summer School (7,5 sp). Det vil også tilrettelegges for en ekskursjon utenlands i løpet av studiets 2. år.

Organisering og læringsformer

I studiet vil det bli benyttet ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, seminarer,praksis, gruppearbeid og individuelle hjemmeoppgaver. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Undervisningsspråk vil i all hovedsak være norsk, men for noen emner er dette engelsk.

Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skole eksamen. Denne er inoen emner kombinerte med innleveringer av ulike slag, og i noen tilfeller også muntlige presentasjoner. Skriftlige hjemmeeksamener er også i noen grad benyttet. Valg av eksamensform vilavhengeg av det formulerte læringsutbytte for vedkommende emne.

 

Studiemodell

Obligatoriske emner

Studiepoeng: 135

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Vår 2022

Valgemner

Studiepoeng: 45

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:33:10