Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) (2019–2022)

Informasjon om studiet

Hovedvekten av Bachelorgraden i Sport Management består av idrettsspesifikke fag som klubbledelse, sport og media, sportsøkonomi og idrettsjuss. I tillegg kommer generelle emner, som markedsføring, økonomistyring/regnskap og foretaksstrategi.

Studieprogrammet søker å kombinerer idrettsspesifikke fag med økonomi- og organisasjonsfag. Det
blir lagt vekt på å utvikle en forståelse for hvor sammensatt idrettsledelse er. Det betyr at vi underviser i idrettsfag som prestasjonspsykologi, treningslære, idrettshistorie, sportsøkonomi,idrettsjus og idrettens organisering og ledelse, samtidig som studiet også består av mere tradisjonelle fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og samfunnsvitenskapelig metode. 

Studiet legger opp til at studentene skal få kjennskap til det særegne ved det å være idrettsutøver,og de må forstå idrettens organisering og idrettens plass i samfunnet som sosialt og kulturelt fenomen. Samtidig som de må beherske helt nødvendige og mer allmenne ferdigheter knyttet til økonomi, økonomisk styring, organisering og ledelse. Denne kombinasjonen gjør kandidatene kvalifisert til arbeid både innenfor og utenfor idretten. 

Femte semester gir mulighet for en spesialisering i form av 30 studiepoeng valgfag. Det kan velges emner fra alle program ved Høgskolen i Molde som studenter oppfyller forkunnskapskrav til. Det anbefales også om å søke på utveksling til våre anbefalte samarbeidende universitet i utlandet i femte semester. 

Studiet er et heldtidsstudium og det er forventet et arbeidsomfang på omkring 40 timer pr. uke, av disse vil organisert undervisning utgjøre 10-15 timer i en gjennomsnitlig arbeidsuke. Resten av tiden består av egne studier gjennom forberedelser til undervisning, individuelt eller gruppevis arbeid for å oppfylle arbeidskrav, samt eksamensforberedelser. 

I vår BSc i Sport Management er mange av de enkeltstående emnene også del av et løp som ved fullført bachelorgrad skal lede til personlig utvikling, forskningskompetanse og arbeid i team. 

Personlig utvikling 

Første uke starter studentene på et løp som skal føre til en bevisstgjøring rundt egen læring. Hvert kull får sin mentor. Mentorene har jevnlig kontakt med studentene rundt det praktiske ved studietilværelsen. De bidrar med rådgivning om valg av fag og gir rådgivning i å skrive jobbsøknader. I tillegg inngår følgende emner spesifikt inn i denne tråden: IDR310, IDR302, IDR600 og IDR602. 

Forskning 

I første semester får studentene i oppgave å replisere et vitenskapelig eksperiment og skrive et «review paper» med oppsummering av likheter og forskjeller i resultat på fem utvalgte vitenskapelige artikler over samme tema. Vi tilbyr også et eget emne i samfunnsvitenskapelig metode. Videre vil det i flere emner i løpet av første og andre år legges vekt på å gi trening i skriving av oppgaver i artikkelformat. I femte semester er det egne seminar knyttet til utvikling av prosjektbeskrivelser. Ved starten på siste semester skal studentene ha opparbeidet seg et godt grunnlag for å kunne gjennomføre et godt forskningsprosjekt i bacheloroppgaven, og være godt kvalifisert til å starte på en Master i Sport Management. 

Emner som inngår i denne tråden: IDR200, IDR300, IDR302, IDR303, ADM201, IDR100, IDR207,IDR501, IDR600 og IDR602. 

Arbeid i team 

Gruppearbeid er en prioritert arbeidsform i Sport Management studiet. Denne type kompetanse er etterspurt i praksisfeltet fordi evnen til å kommunisere og utvikle noe sammen med andre er grunnleggende innenfor idretten. Emnene Prestasjonspsykologi og Leadership in Performance Organisations, har spesielt fokus på utvikling av slike ferdigheter. Emner som inngår i denne tråden er: IDR100, IDR207, IDR302, IDR310, IDR600 og IDR602.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskap 

 • ha bred kunnkap om relevante økonomiske problemstillinger, treningsfaglige prinsipper,idrettsjuridiske rettsprinsipper, strategiske prosesser, prestasjonspsykologiske metoder og markedsføringens virkeområder

 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 • kunne identifisere sentrale strukturer og prosesser mellom organisasjoner som påvirker ogregulerer organisasjoners atferd, herunder forholdet mellom idrett og samfunn

 • kjenne til forsknings og utviklingsarbeid innenfor fagområdet idrettsledelse 

Ferdigheter 

 • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • kunne anvende konflikthåndtering og prestasjonsfremmende strategier

 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

 

Generell kompetanse 

 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

 • planlegge og gjennomføre prosjektarbeid, individuelt og sammen med andre, som strekker seg over tid i tråd med etiske krav og retningslinjer

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under faglig vegledning

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Er du fremtidens idrettsleder? Ønsker du å kombinere din interesse for idrett med en lederutdanning? Da bør du studere Sport Management ved Høgskolen i Molde. Vi tilfører idretten bedre kompetanse tilpasset idrettens eget behov.

I Sport Management-utdanningen får du kompetanse på tvers av fagfelt for å forstå og kommunisere effektivt. Du vil også lære hvordan motivasjon og produktivitet virker hos frivillige. Hvordan du kan tenke strategisk og kreativt i en verden preget av konkurranse og endringer. 

Studiet er ett av få lignende tilbud i Norge og Høgskolen i Molde har mange fortrinn for å tilby en god lederutdanning i samarbeid med idretten. Vi har et godt utviklet lokalt samarbeid med, idrettskrets og de største idrettsklubbene, og også nasjonalt med Norges Fotballforbund.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp slik at studentene hvert semester kombinerer ett eller flere idrettsfag med økonomiske og organisatorisk-administrative fag.

I noen emner vil det bli arrangert avsluttende eksamen midtveis i semesteret.

 

Studenter som ønsker det kan delta på EASM (European Association for Sport Management) Summer School (7,5 sp). Det vil også tilrettelegges for en ekskursjon utenlands i løpet av studiets 2. år.

Organisering og læringsformer

I studiet vil det bli benyttet ulike arbeids- og undervisningsformer som: forelesninger, seminarer,praksis, gruppearbeid og individuelle hjemmeoppgaver. Det legges stor vekt på studentenes selvstendige arbeid og ansvar for egen læring. I enkelte emner er det obligatoriske arbeidskrav som må være utført og godkjent for å få anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent i samme semester som undervisningen i emnet pågår.

Undervisningsspråk vil i all hovedsak være norsk, men for noen emner er dette engelsk.

Studiet er ikke tilpasset fjernstudier.

Vurdering

Den dominerende eksamens- og vurderingsformen er individuell skriftlig skole eksamen. Denne er inoen emner kombinerte med innleveringer av ulike slag, og i noen tilfeller også muntlige presentasjoner. Skriftlige hjemmeeksamener er også i noen grad benyttet. Valg av eksamensform vilavhengeg av det formulerte læringsutbytte for vedkommende emne.

 

Jobbmuligheter

Dette studiet er for de som ser for seg å jobbe med sport og idrettsledelse i framtiden. Det er også tilpasset de som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon.

Våre tidligere studenter arbeider eksempelvis i Idrettsforbundet, Idrettskretser, særforbund, og idrettsklubber.

Videre studier

Ved å utvide med Aktivitetslære 1, 2 og 3 kan du få godkjent Årsstudium i Idrett som kan benyttes inn i en lærerutdanning.

Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til følgende masterstudier ved HiMolde:

 • MSc in Sport Management

 • Samfunnsendring, organisasjon og ledelse.

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mai 2020 02:25:14