Programmet er nedlagt

Oppbygging og gjennomføring (2019–2020)

Informasjon om studiet

Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt i samfunnsvitenskaplige metoder for å kunne gjennomføre empiriske studier.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen, deleksamen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. okt. 2022 04:37:43