Programmet er nedlagt

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i statsvitenskap (2019–2020)

Informasjon om studiet

Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt i samfunnsvitenskaplige metoder for å kunne gjennomføre empiriske studier.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

  • ha kunnskap om de ulike offentlige institusjoners oppbygning og virkemåte

  • forstå politiske prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå

  • ha innsikt i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

  • være i stand til å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om og forståelse for politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken. Studiet gir deg også en innføring i ulike institusjoners oppbygging og virkemåte, samt i samfunnsvitenskapelig metode.

Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.

Organisering og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving

Krav til studieprogresjon

Studenter som i løpet av et studieår oppnår mindre enn 25 % av normert studieprogresjon, mister normalt retten til å fortsette på studiet og får status som emnestudent.

Vurdering

Slutteksamen, deleksamen

Jobbmuligheter

Samfunnet er komplekst, og det er viktig at vi kan forstå, analysere og treffe gode beslutninger. Dette gjelder i politikken, i organisasjoner og for ledere i næringslivet og i offentlig virksomhet.

Videre studier

Årsstudiet vil telle som første året i bachelorstudiet i juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde (se egen omtale av bachelorstudiet).

Med en bachelorgrad i juss og administrasjon kan du søke opptak til masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde eller masterstudier ved andre universitet og høgskoler.

En bachelorgrad i Juss og administrasjon som inneholder emner i komparativ og internasjonal politikk, vil kvalifisere til opptak på masterstudier i statsvitenskap.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 04:39:12