Oppbygging og gjennomføring (2021–2025)

Informasjon om studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng, 90 studiepoeng er knyttet til teoretiske studier og 90 studiepoeng er kliniske studier. Sykepleiestudentens sluttkompetanse vil gjenspeile en integrasjon av teoretiske- og kliniske studier.

Sykepleierens kompetanseområdene er:

  • Helse, sykdom og sykepleie

  • Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og samhandling

  • Vitenskapsteori og forskningsmetode

  • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet

  • Tjenesteutvikling og innovasjon

  • Teknologi og digital kompetanse

I forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanningen er det utarbeidet læringsutbytte knyttet til alle kompetanseområder.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiets oppbygging vil sikre sammenheng og progresjon, og en integrering mellom teori og kliniske studier som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene. Sykepleiestudiets oppbygging og innhold ved Høgskolen i Molde bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanningen og Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger.

Deltidsstudiet er organisert med færre uker teoriundervisning enn heltidsstudiet, og det er derfor en større grad av arbeid i studentgrupper og selvstudium. Det gjøres bruk av digitale arbeidsformer gjennom hele studiet. Canvas brukes som læringsplattform, informasjonskanal, diskusjonsforum og for innlevering av prøver og arbeidskrav. I tillegg benyttes andre relevante elektroniske verktøy som for eksempel videooverført undervisning og veiledning. En slik studiemodell medfører en større fleksibilitet slik at det er enklere å tilpasse studiet til den enkeltes hverdag. Det er 50 uker pasientrettet kliniske studier i løpet studiet. I praksis og på samlingene studerer en på fulltid.

Skjematisk oversikt over organiseringen av studiet.

Organisering og læringsformer

Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, litteraturstudier, diskusjoner, refleksjons- og veiledningsgrupper, individuelle og gruppeoppgaver, prosjektorganisert undervisning, ferdighetstrening, kliniske studier og forskningslignende aktiviteter.

Kliniske studier

De 90 studiepoeng i kliniske studier utgjør en integrert del av studiet. 75 studiepoeng er fordelt på 5 praksisstudieperioder over alle studieårene. De resterende 15 studiepoeng er knyttet opp mot ferdighetstrening i øvingsavdeling, samt forberedelse til og refleksjon over kliniske studier. Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav tilknyttet til de kliniske studieperioder og de er veiledet av lærer og sykepleier. De gjennomføres både i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Nasjonale reguleringer

Bachelorutdanningen i sykepleie er en helsefaglig profesjonsutdanning som bygger på Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanningen, Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (2011).
I tillegg skal utdanningen være i samsvar med direktiv 2005/36EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, med senere endring herunder direktiv 2013/55/EU.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere tdanning med hjemmel i lov 1. april 2005, nr. 15 om universiteter og høgskoler i 4-10, sjette ledd. Skikkethetsvurderingen skal inngå som en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne arbeide som sykepleier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2021 04:41:05