Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Studiet passer for ungdommer og voksne som vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten. Studiet er tilrettelagt for studenter som kommer direkte fra videregående skole, men også for de som har yrkeserfaring, eller annen utdanning. Sykepleieutdanningen søker studenter som kan tenke seg å arbeide med mennesker i hele livsløpet fra nyfødte til gamle mennesker.


Høgskolen i Molde utdanner reflekterte, ansvars- og endringsbeviste sykepleiere med både personlig og profesjonell kompetanse. Undervisning og veiledning bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og vektlegger at pasientens kunnskap og livssituasjon integreres i studieopplegget. Avdelingens simuleringsenhet brukes i forhold til mange tematikker til eksempel grunnleggende sykepleie, førstehjelp, systematisk klinisk undersøkelse av syke pasienter og stell av nyfødte. Utdanningen legger vekt på at sykepleiestudenten har et godt teoretisk grunnlag før de skal ut i de kliniske studier for å utøve sykepleie. 50 % av studiet er nært knyttet til utøvelse av sykepleie, og utdanningen orienterer seg både mot den faglige utvikling og mot det forskningsarbeidet som foregår i det kliniske felt. Høgskolen har et godt samarbeid med kommune- og spesialisthelsetjenesten i Romsdal og på Nordmøre og de legger til rette for at studentene får et kvalitativt godt og mangfoldig læringsutbytte i de kliniske studiene. Høgskolen i Molde utdanner sykepleiere som har kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet og som har bakgrunn til å arbeide i de ulike deler av helsetjenesten.

Etter endt utdanning vil sykepleiere utdannet ved høgskolen i Molde kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer. FN`s bærekraftmål gjenspeiles i utdanningen, og vil være knyttet til læringsutbytter i ulike tema. Sykepleiere utdannet fra Høgskolen i Molde vil ha kunnskap om helselogistikk. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier. Norge trenger sykepleiere og våre studenter er etterspurte.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2022 04:37:22