Bachelor i sykepleie

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiesteder:
  • Kristiansund
  • Molde
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022, kl. 14.00
Illustrasjonsbilde.

Sykepleierstudenter i øvingsavdeling. Foto: Erik Birkeland.

Programmets innhold

Bachelorutdanningen i sykepleie skal kvalifisere kandidater til å utøve sykepleie for å ivareta menneskets grunnleggende behov, fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. Grunnlaget for omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleie bygger på oppdatert kunnskap, skikkethet og respekt for menneskers autonomi og medbestemmelse.

Utdanningen skal i tillegg sikre at kandidaten kan utøve sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Kandidaten skal kunne ta ansvar for- og gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, samt kritisk vurdere effekten av sykepleie og behandling. Utdanningen skal bidra til at kandidaten utvikler gode ferdigheter i kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid, veiledning og samhandling. Kompetanse i kvalitets- og forbedringsarbeid skal bidra til å redusere uønskede hendelser, samt sikre pasient- og brukermedvirkning. Kandidaten skal kunne utøve sykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv.

Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud til alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester.

Sykepleierutdanningen skal være praksisnær, profesjonsrettet og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer.

Høgskolen har campus i Molde og i Kristiansund. Begge studiestedene har gode undervisningslokaler, ferdighets- og simuleringsentre. 

Høgskolen har inngått samarbeidsavtaler med samarbeidende kommuner i Romsdal og på Nordmøre  når det gjelder utdanning og forskning, samt særavtaler for studentenes kliniske praksisstudier. I tillegg er det inngått Rammeavtale mellom Helse Midt-Norge RHF og Høgskolen i Molde om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon.