Hva lærer du? (2019–2022)

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskaper: 

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskaplige emner

 • ha relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emner

 • ha kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart

 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie

 • ha kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse og velferdstjenesten 

Ferdigheter: 

 • kunne utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn

 • kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie

 • kunne identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak

 • kunne informere, undervise og veilede pasienter og pårørende

 • kunne fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten

 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer være en endringsdyktig leder av eget fag

 • kunne samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

 Generell kompetanse: 

 • kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon

 • kunne møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet

 • kunne ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning

 • kunne bidra til nytenkning og innovasjon

 • kunne vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten

 • kunne anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • kunne bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

 Handlings- og beredskapskompetanse er nærmere beskrevet gjennom læringsutbyttebeskrivelser i de ulike emnene gjennom alle tre studieårene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. nov. 2019 21:34:19