Hva lærer du? (2020–2023)

Studiets læringsutbytte

Studiets læringsutbyttebeskrivelse

Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleieutdanning (Kunnskapsdepartementer FOR-2019-3-15-412). Læringsutbyttene fra Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (Kunnskapsdepartementet FOR-2017-09-06-1353) er innarbeidet i Forskrift om nasjonale retningslinjene for sykepleieutdanning

 

Helse, sykdom og sykepleie

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov

b) har bred kunnskap om sykepleierens helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, og lindrende funksjon, inkludert kunnskap om palliasjon

c) har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi

d) har bred kunnskap om de vanligste symptomer, sykdommer, sykdomsforløp og behandling

e) har bred kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak

f) har bred kunnskap om aldringsprosessen og eldres særegne behov

g) har bred kunnskap om psykisk helse og de vanligste psykiske lidelsene og sykdommer

h) har bred kunnskap om farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde

i) har kunnskap om biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling

j) har kunnskap om rus- og avhengighet

k) har kunnskap om barn og unges normale utvikling og særegne behov, inkludert kunnskap om medvirkning og rettigheter

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov

b) kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp på tvers av virksomheter og nivåer

c) kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie

d) kan anvende kunnskap om helsefremmende, forbyggende og arbeidsinkluderende tiltak

e) kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak ved sub-akutte og akutte hendelser, samt utøve hjerte-lungeredning med hjertestarter (HHLR)

f) kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter

g) kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak som fremmer god psykisk helse

h) kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og kan iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser

i) kan beherske relevant medisinsk teknisk utstyr

j) kan beherske smittevernstiltak for å forhindre spredning av uønskede mikrober

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke, kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov i primær- og

spesialisthelsetjenesten. Videre skal kandidaten kunne gjennomføre sykepleie til mennesker i palliativ fase

b) kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk

c) kan planlegge og gjennomføre sykepleie til pre- og postoperative pasienter

d) kan planlegge og gjennomføre selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet til mennesker med urfolks- og minoritetsbakgrunn

e) kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

f) har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

g) har innsikt i sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer, samt kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre. Videre kan kandidaten samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

 

Sykepleierprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling

Kunnskap

Kandidaten

a) har bred kunnskap om personsentrert sykepleie

b) har bred kunnskap om sentrale verdier og begreper i sykepleie

c) har bred kunnskap om kommunikasjon

d) har kunnskap om sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons- og tjenesteutøvelse

e) har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder

f) har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet

g) har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet

h) har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse

b) kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell

c) kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende

d) kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens beslutningsgrunnlag

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i sykepleiens yrkesetiske retningslinjer

b) kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet

c) kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter

d) kjenner til globale helseutfordringer og sykepleieutøvelse i et internasjonalt perspektiv

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Kunnskap

Kandidaten

a) har kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

b) har kunnskap om hvordan man kan oppdatere sin fagkunnskap

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i teoretiske og praktiske problemstillinger, og kan treffe begrunnede valg i tråd med kunnskapsbasert praksis

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan planlegge og gjennomføre prosjekter

b) kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

c) kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 

Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet

Kunnskap

Kandidaten

a) har kunnskap om ledelse og organisering av helsetjenesten

b) har kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet innenfor nivåene i helsetjenesten

c) kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper og tiltak for å redusere pasientskader

d) har kunnskap om helse- og sosialpolitikk, inkludert gjeldende myndighetskrav og tvangsbestemmelser

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse

b) kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

c) kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, deriblant iverksette relevante tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kan lede og prioritere oppgaver i sykepleietjenesten

b) har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse

c) har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie

d) kan planlegge og gjennomføre målrettede tiltak for å redusere uønskede hendelser og variasjon i helsetjenesten

e) kan planlegge og gjennomføre kvalitetsutviklingsarbeid i samarbeid med pasienter og pårørende, og kan tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldinger

f) kan planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer trygg overføring av pasienter mellom ulike enheter og nivåer i helsetjenesten

g) har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet, samt kunnskap om bruk av tolk

 

Tjenesteutvikling og innovasjon

Kunnskap

Kandidaten

a) kjenner til verktøy og metoder for å drive innovasjonsprosesser, implementering og kontinuerlig forbedringsarbeid

b) har kunnskap om metoder for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan reflektere over eksisterende rutiner og metoder, og kan ta initiativ til dialog om implementering av ny kunnskap og nye arbeidsmetoder

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon

b) kan planlegge og gjennomføre tjenesteutvikling i samarbeid med pasienter og pårørende

 

 

Teknologi og digital kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

a) har kunnskap om teknologi og digitale løsninger i helsetjenesten

b) har kunnskap om informasjonssikkerhet i sykepleieutøvelse

 

Ferdigheter

Kandidaten

a) kan reflektere og kritisk vurdere etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger

b) kan anvende teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

a) har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå

b) har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:39:17