Oppbygging og gjennomføring (2019–2022)

Informasjon om studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse består av en integrasjon mellom teoretiske- og kliniske studier. Studieprogrammet i sykepleie ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning: 

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert kliniske studier: 33 stp

  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert kliniske studier: 72 stp

  • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 45 stp

  • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 30 stp 

Hovedemner og delemner fra rammeplanen er fordelt i emner, og den faglige sammenheng og progresjon kommer frem av læringsutbyttebeskrivelsene i emnene gjennom de tre studieårene. Se nærmere beskrivelse på høgskolens nettsider for bachelor i sykepleie.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til teoristudier, og kliniske studier utgjør 90 studiepoeng. I følge nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning (2008) beskrives sykepleierutdanningens faglige innhold i hoved- og delemner. Rammeplanen omfatter en del som er felles (30 studiepoeng) for flere helse- og sosialfagutdanninger, og en del som er spesifikk (150 studiepoeng) for sykepleierutdanningen. Formålet med felles innholdsdel er å utdanne helse- og sosialarbeidere som skal kunne samarbeide tverrprofesjonelt innen helse- og sosialtjenesten. Høgskolen har lagt til rette for felles undervisning og pensum på tvers av profesjonsutdanningene på flere områder.

Organisering og læringsformer

Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, litteraturstudier, diskusjoner, refleksjons- og veiledningsgrupper, individuelle og gruppeoppgaver, prosjektorganisert undervisning, ferdighetstrening, kliniske studier og forskningslignende aktiviteter.
Teoriundervisning vil i hovedsak foregå i Molde.

Kliniske studier

Kliniske studier omfatter 90 studiepoeng (60 uker). Av disse er 75 studiepoeng (50 uker) fordelt på 5 praksisstudieperioder over alle tre studieårene. De resterende 15 studiepoeng er knyttet opp mot ferdighetstrening i øvingsavdeling, samt forberedelse til og refleksjon over kliniske studier. Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav tilknyttet hver kliniske studieperioder og studenten er veiledet av lærer og sykepleier. De kilniske studiene gjennomføres både i kommune- og spesialist-helsetjeneste.

Nasjonale reguleringer

Bachelorstudiet i sykepleie er en helsefaglig profesjonsutdanning som bygger på Forskrift til Rammeplan for sykepleierutdanning.

Studentenes handlingskompetanse- og beredskap som beskriver den nyutdannedes funksjonsdyktighet, samsvarer med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (2011).

Krav om skikkethet og autorisasjon

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere tdanning med hjemmel i lov 1. april 2005, nr. 15 om universiteter og høgskoler i 4-10, sjette ledd. Skikkethetsvurderingen skal inngå som en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne arbeide som sykepleier.

Vurdering

Vurderingsformene omfatter varierte arbeidskrav, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener (individuelt- og i gruppe), opponent- og respondentskap. Vurdering av studentens kliniske studier gjennomføres kontinuerlig i samarbeid med praksisstedets veiledere. Det er viktig å merke seg at aktuell teoretisk kunnskap blir vurdert i kliniske studier selv om det ikke er særskilt nevnt som vurderingsform. Aktuell vurderingsordning er beskrevet under det enkelte emne. Arbeidskravenes innhold, og hvordan de vurderes og/eller godkjennes fremgår i tilhørende emnebeskrivelser. 

I den avsluttende bacheloreksamen i sykepleie gjennomføres en systematisk litteraturstudie. Arbeidet innebærer en fordypning i forsknings- og metodekunnskaper, samt å oppøve ferdigheter i å relatere empirisk og teoretisk nivå til hverandre. Bacheloreksamen består av en skriftlig oppgave.

Studiemodell

Obligatorisk fag

Studiepoeng: 180

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:33:15