Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiesteder:
 • Kristiansund
 • Molde
Undervisningsspråk:
Norsk
Studienivå:
Bachelor studium

Studieplan for Bachelor i sykepleie (2019–2022)

Informasjon om studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng. Sykepleierens kompetanse består av en integrasjon mellom teoretiske- og kliniske studier. Studieprogrammet i sykepleie ved Høgskolen i Molde bygger på hovedemnene som er beskrevet i Rammeplan for sykepleierutdanning: 

 • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert kliniske studier: 33 stp

 • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert kliniske studier: 72 stp

 • Medisinske og naturvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 45 stp

 • Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert kliniske studier: 30 stp 

Hovedemner og delemner fra rammeplanen er fordelt i emner, og den faglige sammenheng og progresjon kommer frem av læringsutbyttebeskrivelsene i emnene gjennom de tre studieårene. Se nærmere beskrivelse på høgskolens nettsider for bachelor i sykepleie.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført utdanning:

Kunnskaper: 

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskaplige emner

 • ha relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emner

 • ha kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart

 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie

 • ha kunnskap om velferdsstaten, rammer for tjenesteutøvelsen og sykepleietjenestens bidrag til helse og velferdstjenesten 

Ferdigheter: 

 • kunne utøve sykepleie basert på forskning, erfaring og faglig skjønn

 • kunne ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie

 • kunne identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak

 • kunne informere, undervise og veilede pasienter og pårørende

 • kunne fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten

 • kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer være en endringsdyktig leder av eget fag

 • kunne samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud

 Generell kompetanse: 

 • kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon

 • kunne møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet

 • kunne ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning

 • kunne bidra til nytenkning og innovasjon

 • kunne vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten

 • kunne anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

 • kunne bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål

 Handlings- og beredskapskompetanse er nærmere beskrevet gjennom læringsutbyttebeskrivelser i de ulike emnene gjennom alle tre studieårene.

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan du søke på bakgrunn av
realkompetanse

Spesielle opptakskrav for bachelor i sykepleie. Disse må dokumenteres både for søkere med generell studiekompetanse og for søkere med realkompetanse:

Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Som sykepleier vil du arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Du vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten.
Sykepleierutdanningen i Molde er kjent for gode faglærere og tett oppfølging av studentene. HiMolde har tilgang på gode praksisplasser, og har en fullt utstyrt øvelsesavdeling med simuleringslab. Her får studentene simulere akutte situasjoner med avanserte pasientsimulatorer.

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til teoristudier, og kliniske studier utgjør 90 studiepoeng. I følge nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning (2008) beskrives sykepleierutdanningens faglige innhold i hoved- og delemner. Rammeplanen omfatter en del som er felles (30 studiepoeng) for flere helse- og sosialfagutdanninger, og en del som er spesifikk (150 studiepoeng) for sykepleierutdanningen. Formålet med felles innholdsdel er å utdanne helse- og sosialarbeidere som skal kunne samarbeide tverrprofesjonelt innen helse- og sosialtjenesten. Høgskolen har lagt til rette for felles undervisning og pensum på tvers av profesjonsutdanningene på flere områder.

Organisering og læringsformer

Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, litteraturstudier, diskusjoner, refleksjons- og veiledningsgrupper, individuelle og gruppeoppgaver, prosjektorganisert undervisning, ferdighetstrening, kliniske studier og forskningslignende aktiviteter.
Teoriundervisning vil i hovedsak foregå i Molde.

Kliniske studier

Kliniske studier omfatter 90 studiepoeng (60 uker). Av disse er 75 studiepoeng (50 uker) fordelt på 5 praksisstudieperioder over alle tre studieårene. De resterende 15 studiepoeng er knyttet opp mot ferdighetstrening i øvingsavdeling, samt forberedelse til og refleksjon over kliniske studier. Det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav tilknyttet hver kliniske studieperioder og studenten er veiledet av lærer og sykepleier. De kilniske studiene gjennomføres både i kommune- og spesialist-helsetjeneste.

Nasjonale reguleringer

Bachelorstudiet i sykepleie er en helsefaglig profesjonsutdanning som bygger på Forskrift til Rammeplan for sykepleierutdanning.

Studentenes handlingskompetanse- og beredskap som beskriver den nyutdannedes funksjonsdyktighet, samsvarer med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (2011).

Vurdering

Vurderingsformene omfatter varierte arbeidskrav, skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener (individuelt- og i gruppe), opponent- og respondentskap. Vurdering av studentens kliniske studier gjennomføres kontinuerlig i samarbeid med praksisstedets veiledere. Det er viktig å merke seg at aktuell teoretisk kunnskap blir vurdert i kliniske studier selv om det ikke er særskilt nevnt som vurderingsform. Aktuell vurderingsordning er beskrevet under det enkelte emne. Arbeidskravenes innhold, og hvordan de vurderes og/eller godkjennes fremgår i tilhørende emnebeskrivelser. 

I den avsluttende bacheloreksamen i sykepleie gjennomføres en systematisk litteraturstudie. Arbeidet innebærer en fordypning i forsknings- og metodekunnskaper, samt å oppøve ferdigheter i å relatere empirisk og teoretisk nivå til hverandre. Bacheloreksamen består av en skriftlig oppgave.

Jobbmuligheter

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier.

Behovet for sykepleiere er stort og en vil som sykepleier kunne få jobb over hele landet, i Skandinavia og andre deler av verden.

Sykepleiere jobber med barn, unge, voksne og eldre innen alle felt av helsetjenesten: Sykehjem, hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, helsefremmede og forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, sykehus, ambulansetjeneste, offshore og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. Fremtidens sykepleiere har en sentral rolle i samhandling med ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.

Videre studier

Studenter med bachelor i sykepleie vil være kvalifisert til å søke opptak på en rekke videreutdanninger og masterstudier ved ulike høgskoler og universitet.
Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag, tilbyr ulike
 videreutdanninger og studiepoenggivende kurs, samt master-  og ph.d.-grad innen helse - og sosialfag.

Studiemodell

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Vår 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 22:23:52