Hva lærer du? (2020–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Velferdsteknologi

Studiets læringsutbytte

Etter fullført årsstudium forventes det at studenten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om etiske aspekter, nasjonale føringer, lov og rammeverk som styrer bruk av velferdsteknologi

 • har kunnskap om ulike typer velferdsteknologiske løsninger og system som innebærer nye og endrede måter å levere tjenester på

 • har kunnskap om bruker- og pårørende perspektivet og deres behov ved bruk av velferdsteknologi

 • har kunnskap om sensoriske-, fysiske- og kognitive funksjonsutfordringer som kan avhjelpes med velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om betydningen av samhandling mellom helsepersonell, bruker, pårørende og tjenesteleverandører ved bruk av velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om sikkerhet og trygghet for brukere av velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om hva som bør vektlegges ved anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger

Ferdigheter:

 • bidrar i innovasjonsprosesser ved hjelp av aktuelle metoder

 • deltar i planlegging, anskaffelse, iverksettelse og oppfølging av velferdsteknologiske løsninger i samarbeid med involverte aktører

 • reflekterer over etiske og juridiske problemstillinger ved planlegging, anskaffelser og bruk av velferdsteknologiske løsninger

 • vurderer kost / nytte ved bruk av velferdsteknologi

Generell kompetanse:

 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov i møte med utviklere, produsentmiljøer og leverandører

 • bidrar i nytenking og innovasjon

 • viser evne til livslang læring og arbeider kunnskapsbasert

 • arbeider tverrprofesjonelt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 04:39:31