Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Informasjon om studiet

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som heletjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon eller sykdom, er ofte en sammensatt oppgave. Det er behov for både helsefaglig-, teknologisk- og pedagogisk kompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid. Tjenesteapparatet som skal samhandle med brukere og pårørende som tar løsningene i bruk må ha kompetanse om teknologiske muligheter - og løsninger. Grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø er sentralt. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommuner, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene. Studentene vil etter gjennomført studie få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdere både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Kostnader:

For studenter som ikke har anledning å følge hele årsstudiet, vil det være mulig å søke opptak i et eller flere delemner.

Studenter må betale semesteravgift og utgifter til pensum.

Organisering og læringsformer

Årsstudiet er samlingsbasert med studiested Kristiansund og går på deltid over to studieår.

Det blir lagt opp til forelesning i plenum og læringsaktiviteter i skolens læringsplattform, gruppearbeid, refleksjonsnotat og selvstudie.

Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

For våren 2020 er datoene for samlingene som følger:

  • 20.- 21. januar

  • 10.- 11. mars

  • 28.- 29. april

Nasjonale reguleringer

Linker til

Helsedirektoratet

KS

Direktoratet for e - helse

Vurdering

Det avvikles eksamen etter hvert emne.
Tekniske og andre forutsetninger:
Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge opp studiene gjennom skolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 04:39:39