Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Informasjon om studiet

Målet med velferdsteknologi og digitale løsninger er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og ansatte i helse og omsorgstjenesten.   Velferdsteknologi og digitale løsninger er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi og digitale løsninger er en mulighet som kan fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser og gi ansatte i helse og omsorgstjenesten nye hjelpemidler. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen. 

Å ta i bruk velferdsteknologiske/digitale løsninger for personer med nedsatt funksjon eller sykdom, er ofte en sammensatt oppgave. Det er behov for både helsefaglig-, teknologisk- og pedagogisk kompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid. Tjenesteapparatet som skal samhandle med brukere og pårørende som tar løsningene i bruk må ha kompetanse om teknologiske muligheter - og løsninger. Grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø er sentralt. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommuner, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.  Studentene vil etter gjennomført studie få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdere både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører. 

Oppbygning og sammensetning

1 semester - VEL100: Innføring i velferdsteknologi (15 stp) 
2 semester - VEL 300: Teknologi, endringsledelse og helse som industri og næring  (15 stp) 
3 semester - VEL 200: Produkt og tjenestedesign (15 stp)
4 semester - VEL 410: Helselogistikk (7,5 stp)
4.semester -VEL420: Menneske, helse og teknologi (7,5 stp)

Kostnader

For studenter som ikke har anledning å følge hele årsstudiet, vil det være mulig å søke opptak i et eller flere delemner. 
Studenter må betale semesteravgift og utgifter til pensum.

Organisering og læringsformer

Årsstudiet er samlingsbasert med studiested Kristiansund og går på deltid over to studieår.
Det blir lagt opp til forelesning i plenum og læringsaktiviteter i skolens læringsplattform, gruppearbeid, refleksjonsnotat og selvstudie.
Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

Nasjonale reguleringer

Linker til
Helsedirektoratet
KS
Direktoratet for e - helse

Vurdering

Det avvikles eksamen etter hvert emne.
Tekniske og andre forutsetninger:
Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge opp studiene gjennom skolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. mai 2021 04:41:14