Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studienivå:
Årsstudium

Studieplan for Årsstudium i velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid (2020–2021)

Informasjon om studiet

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som heletjenestene skal løse for eksempel med økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon eller sykdom, er ofte en sammensatt oppgave. Det er behov for både helsefaglig-, teknologisk- og pedagogisk kompetanse i et tverrprofesjonelt samarbeid. Tjenesteapparatet som skal samhandle med brukere og pårørende som tar løsningene i bruk må ha kompetanse om teknologiske muligheter - og løsninger. Grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø er sentralt. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommuner, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene. Studentene vil etter gjennomført studie få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdere både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Kostnader:

For studenter som ikke har anledning å følge hele årsstudiet, vil det være mulig å søke opptak i et eller flere delemner.

Studenter må betale semesteravgift og utgifter til pensum.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter fullført årsstudium forventes det at studenten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om etiske aspekter, nasjonale føringer, lov og rammeverk som styrer bruk av velferdsteknologi

 • har kunnskap om ulike typer velferdsteknologiske løsninger og system som innebærer nye og endrede måter å levere tjenester på

 • har kunnskap om bruker- og pårørende perspektivet og deres behov ved bruk av velferdsteknologi

 • har kunnskap om sensoriske-, fysiske- og kognitive funksjonsutfordringer som kan avhjelpes med velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om betydningen av samhandling mellom helsepersonell, bruker, pårørende og tjenesteleverandører ved bruk av velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om sikkerhet og trygghet for brukere av velferdsteknologiske løsninger

 • har kunnskap om hva som bør vektlegges ved anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger

Ferdigheter:

 • bidrar i innovasjonsprosesser ved hjelp av aktuelle metoder

 • deltar i planlegging, anskaffelse, iverksettelse og oppfølging av velferdsteknologiske løsninger i samarbeid med involverte aktører

 • reflekterer over etiske og juridiske problemstillinger ved planlegging, anskaffelser og bruk av velferdsteknologiske løsninger

 • vurderer kost / nytte ved bruk av velferdsteknologi

Generell kompetanse:

 • ivaretar brukernes og offentlige tjenesteleverandørers behov i møte med utviklere, produsentmiljøer og leverandører

 • bidrar i nytenking og innovasjon

 • viser evne til livslang læring og arbeider kunnskapsbasert

 • arbeider tverrprofesjonelt

Opptak

Generell studiekompetanse (GSK)
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av
realkompetanse.

Her kan du lese mer om ulike typer dokumentasjon for opptak.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er også en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på pasientenes/brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Årsstudiet tilbyr kompetanse om ulike velferdsteknologiske løsninger med brukernes behov i sentrum. Studentene vil etter gjennomført studie, få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdering av både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Organisering og læringsformer

Årsstudiet er samlingsbasert med studiested Kristiansund og går på deltid over to studieår.

Det blir lagt opp til forelesning i plenum og læringsaktiviteter i skolens læringsplattform, gruppearbeid, refleksjonsnotat og selvstudie.

Mellom hver samling vil det foreligge arbeidskrav.

For våren 2020 er datoene for samlingene som følger:

 • 20.- 21. januar

 • 10.- 11. mars

 • 28.- 29. april

Nasjonale reguleringer

Linker til

Helsedirektoratet

KS

Direktoratet for e - helse

Vurdering

Det avvikles eksamen etter hvert emne.
Tekniske og andre forutsetninger:
Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge opp studiene gjennom skolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 10:26:41