Hva lærer du? (2018–2022)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i vernepleie

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 

Kunnskap

 •  bred kunnskap om sentrale emner, teorier, problemstillinger, prosesser, hjelpemidler og metoder innenfor vernepleierens fagområder: Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og pedagogiske emner, helsefaglige emner, miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid

 • oppdatert sin kunnskap innenfor vernepleierens fagområder

 • kunnskap om vernepleierens rolle og yrkesidentitet, historie og praksisfellesskap

 • kunnskap om vernepleierens tosidige rolle som sosial- og helsearbeider

 • kunnskap om vernepleierens spesielle samfunnsansvar overfor mennesker med utviklingshemning og annen funksjonshemning, fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker

 • kjenskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor vernepleierens fagområder 

Ferdigheter 

 • anvende kommunikasjons- og relasjonskompetanse til å etablere kontakt og samhandling på brukerens premisser

 • behersker vernepleierens arbeidsmodell i samarbeidet om systematisk og brukernær kartlegging, målvalg, tiltak og evaluering

 • kan utøve profesjonelt miljøarbeid i nært samarbeid med brukeren

 • kan legge til rette for utvikling og læring, aktivitet, deltakelse og selvbestemmelse, også for brukere som har vansker med å uttrykke og formidle egne behov/ønsker

 • kan anvende tverrfaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

 • kan utføre forsvarlig medikamenthåndtering, opplæring og grunnleggende pleie og omsorg

 • kan reflektere over egen faglige utøvelse, alene og sammen med bruker og samarbeidspartnere, og justere praksis etter evaluering og veiledning

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling 

Generell kompetanse 

 • viser innsikt ved selvstendig, systematisk og kritisk refleksjon over teoretiske, faglige og yrkesetiske problemstillinger

 • viser innsikt i faglige, etiske og juridiske dilemmaer knyttet til vernepleierens ansvar for å gripe inn ved helse- eller sikkerhetsrisiko

 • kan planlegge, initiere og gjennomføre helse- og sosialfaglig arbeid og prosjekter som går over tid, i samarbeid med brukere, pårørende og andre profesjoner på en selvstendig og etisk forsvarlig måte

 • kan formidle sentral helse- og sosialfaglig teori, problemstillinger og løsninger både skriftlig,muntlig og i yrkesutøvelse

 • kan bidra til utvikling av kunnskapsbasert og etisk forsvarlig praksis gjennom formidling, erfaringsutveksling, og samarbeid med brukere, pårørende og andre profesjoner

 • viser evne til nytenkning og innovasjon i vernepleiefaglig arbeid og tverrprofesjonelt samarbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. nov. 2019 21:33:38