Hva lærer du? (2022–2025)

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i vernepleie

Studiets læringsutbytte

Det er 15 læringsutbytter i fagplanen som er felles for de fleste vernepleierutdanningene i Norge, altså en felles sluttkompetanse for vernepleiere:

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid

 • 1. K: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid

 • 2. F: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid

 • 3. GK: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn.

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

 • 4. K: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

 • 5. F: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak

 • 6. GK: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

 • 7. K: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

 • 8. F: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv

 • 9. GK: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

 Kunnskapsområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

 • 10. K: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

 • 11. F: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne

 • 12. GK: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

 • 13. K: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

 • 14. F: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)

 • 15. GK: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 04:38:05