Videreutdanning i helsesykepleie

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
I slutten av oktober 2022
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad
Åpner for søking:
Fredag 17. juni 2022
Ordinær søknadsfrist:
1. september 2022
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Det vil bli et ekstraordinært opptak til videreutdanningen i helsesykepleie høsten 2022.  Dette vil bli det siste opptaket til videreutdanningen, da det fra høsten 2023 vil bli tilbudt som et mastergradsstudium.

Programmets innhold

 Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.

Helsesykepleiere har et spesielt ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er lavterskeltilbud som skal styrke målgruppens ressurser og fremme mestring av god helseatferd.

Studiet gir inngående kunnskap om barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder og rammebetingelser.

Studieplanen bygger på «Forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning» fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1381

Studiet er et deltidstudie over to år, med krav om obligatoriske frammøte til samlingsuker og studentaktivitet mellom samlingsukene.

HiMolde bruker læringsplattformen Canvas og kommunikasjon mellom faglærer og student foregår i hovedsak gjennom der. Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og delta i studentaktive læringsformer i Canvas.

Studieplan for studenter med oppstart i oktober 2022.

Samlingsuker for høstsemsteret blir i uke 42 og 46.