Hva lærer du? (2022–2023)

Grad/tittel ved bestått studium

Videreutdanning i Helsesykepleie

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Rammeplan for forskrift for helsesykepleieutdanning. Det totale læringsutbytte oppnås gjennom at emnene ses i sammenheng og at kunnskap fra emnene integreres i kliniske studier.

Læringsutbyttebeskrivelsene er under arbeid og det må forventes endring.

Etter fullført videreutdanning forventes at kandidaten:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om folkehelse og faktorer som påvirker befolkningens helse på individ, gruppe og samfunnsnivå i et nasjonalt og globalt perspektiv

 • skal ha avansert kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale utvikling og inngående kunnskap om hva som hemmer og fremmer god utvikling og helse,

 • skal ha avansert kunnskap om hvordan styrke mestringskompetanse hos målgruppen

 • har avansert kunnskap om anerkjente metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge og deres familier

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige og forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskapsbasert praksis og planlegge, utøve og kritisk vurdere helsesykepleiertjenesten i overensstemmelse med nasjonale og lokale rammebetingelser

 • kan anvende kunnskap i veiledning og kommunikasjon for å styrke målgruppens mestringsressurser

 • kan selvstendig vurdere og iverksette aktuelle tiltak til barn, unge og familier i samhandling med målgruppen og aktuelle samarbeidspartnere

kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 


Generell kompetanse

 • kan arbeide selvstendig og bidra til innovasjon og fagutvikling i egen yrkesutøvelse

 • kan arbeide etisk og utøve god praksis med utgangspunkt i sykepleiefaglige verdier

 • kan formidle kunnskap fra fagområdet på individ, gruppe og samfunnsnivå samt bidra i tverrprofesjonelt samarbeid

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 04:36:40