Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad

Studieplan for Videreutdanning i helsesykepleie (2022–2023)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Læringsutbyttene er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Rammeplan for forskrift for helsesykepleieutdanning. Det totale læringsutbytte oppnås gjennom at emnene ses i sammenheng og at kunnskap fra emnene integreres i kliniske studier.

Læringsutbyttebeskrivelsene er under arbeid og det må forventes endring.

Etter fullført videreutdanning forventes at kandidaten:

Kunnskap

 • har avansert kunnskap om folkehelse og faktorer som påvirker befolkningens helse på individ, gruppe og samfunnsnivå i et nasjonalt og globalt perspektiv

 • skal ha avansert kunnskap om barn og unges fysiske og psykososiale utvikling og inngående kunnskap om hva som hemmer og fremmer god utvikling og helse,

 • skal ha avansert kunnskap om hvordan styrke mestringskompetanse hos målgruppen

 • har avansert kunnskap om anerkjente metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge og deres familier

 • har inngående kunnskap om vitenskapelige og forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskapsbasert praksis og planlegge, utøve og kritisk vurdere helsesykepleiertjenesten i overensstemmelse med nasjonale og lokale rammebetingelser

 • kan anvende kunnskap i veiledning og kommunikasjon for å styrke målgruppens mestringsressurser

 • kan selvstendig vurdere og iverksette aktuelle tiltak til barn, unge og familier i samhandling med målgruppen og aktuelle samarbeidspartnere

kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 


Generell kompetanse

 • kan arbeide selvstendig og bidra til innovasjon og fagutvikling i egen yrkesutøvelse

 • kan arbeide etisk og utøve god praksis med utgangspunkt i sykepleiefaglige verdier

 • kan formidle kunnskap fra fagområdet på individ, gruppe og samfunnsnivå samt bidra i tverrprofesjonelt samarbeid

Opptak

Forkunnskapskravet er bachelor i sykepleie, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum til sammen 1 års fulltid, relevant yrkespraksis* som sykepleier.

Det er også krav om politiattest. Politiattest legges fram senest ved studiestart. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder, jf. Kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13.

Rangering av søkere gjøres på grunnlag av karakterer fra bachelorutdanningen. Det gis også tilleggspoeng for følgende:

 • Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år med relevant arbeidserfaring*, ut over minstekravet for opptak, opp til maksimalt 0,5 poeng.

 • Det gis 0,05 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng med høyere utdanning, ut over minstrekravet for opptak, opp til maksimalt 0,3 poeng

 • Det gis 1 tilleggspoeng til søkere som dokumenterer at de har en stilling som tilsvarer helsesykepleier

Studiet har to kvoter; ordinær kvote og kvote for søkere fra Møre og Romsdal. 60 % av studieplassene er forbeholdt søkere med folkeregistrert- eller arbeidsadresse innenfor Møre og Romsdal.

Oppbygging og gjennomføring

Programmets innhold

 Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0–20 år og deres familier.

Helsesykepleiere har et spesielt ansvar for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette er lavterskeltilbud som skal styrke målgruppens ressurser og fremme mestring av god helseatferd.

Studiet gir inngående kunnskap om barn og unges utvikling og helse og helsesykepleiers arbeidsmetoder og rammebetingelser.

Studieplanen bygger på «Forskrift til rammeplan for helsesykepleierutdanning» fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet av 1. desember 2005. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1381

Studiet er et deltidstudie over to år, med krav om obligatoriske frammøte til samlingsuker og studentaktivitet mellom samlingsukene.

HiMolde bruker læringsplattformen Canvas og kommunikasjon mellom faglærer og student foregår i hovedsak gjennom der. Studentene må ha tilgang til PC /Mac der de kan følge nettforelesninger og delta i studentaktive læringsformer i Canvas.

Organisering og læringsformer

Helsesykepleie er et helhetlig studium på 60 studiepoeng som har 5 obligatoriske emner. Det planlegges 15 studiepoeng pr semester. Dette inkluderer 10 ukers klinisk praksis i tråd med forskrift til rammeplan for helsesykepleieutdanning. Mer informasjon om emneinnhold kommer under emnebeskrivelsene som er under utarbeiding.
Klinisk praksis er veiledet praksis i kommunehelsetjenesten og organiseres i to adskilte perioder. Praksisplassene er regionalt fordelt og gjennomføres normalt i de kommunene høgskolen har avtale med i Møre og Romsdal.

Jobbmuligheter

Helsesykepleier har spesialisert kompetanse til å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge og deres familier og studiet kvalifiserer for helsesykepleierstilling i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Yrkesutøvelse i offentlige etater, bedriftshelsetjeneste og friskliv er eksempler på andre jobbmuligheter.

Videre studier

Helsesykepleie kan gjennomføres som egen selvstendig utdanning og kvalifiserer for profesjonstittelen Helsesykepleier. Kandidaten kan søke opptak til andre del av masterstudiet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde. Det forutsetter et karakterkrav på gjennomsnitt C eller bedre.

 Studiet kan også kvalifisere for innpass ved masterstudier ved andre høgskoler og universiteter. Slik godkjenning må gis av den institusjonen som tilbyr masterstudiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 17:23:25