Om SKIFT

Fire medlemmer av SKIFT: Per Kristian Rekdal, Erik Langelo, Even, Bård-Inge Pettersen.

 

SKIFT er et rammeverk for undervisning med mål om økt kvalitet for høyere utdanning. SKIFT er en grasrotbevegelse utarbeidet av undervisere, hjelpelærere og studenter ved Høgskolen i Molde.

SKIFT består av totalt fem punkter i forbindelse med kvalitet i undervisning. Hvert punkt er assosiert med en bokstav og danner ordet SKIFT:

S = samarbeid med arbeidslivet

K = komplett faginnhold

I     = insentiver for fagutviking

F = faglig fellesskap

T  = tilgjengelig forskning

 

SKIFT har en kort og konkret bekrivelse for hvert av de fem punktene som blant annet vil være en konkretisering av deler av stortingsmeldingen “Kultur for kvalitet i høyere utdanning” (Meld. St. 16 (2016-2017)) fra 27. jan. 2017.

SKIFT  er en oppsummering av erfaringer og diskusjoner med kollegaer og studenter over flere år. Gruppen som har utarbeidet innholdet slik som det foreligger per dags dato ble etablert i 2016.

SKIFT er et ambisiøst rammeverk for et stort og sammensatt tema.  En mulig gjennomføring av SKIFT må sees i et langt tidsperspektiv.

 

SKIFT – helt eller delvis – underviser bestemmer:

SKIFT er tid- og ressurskrevende ved praktisering av alle fem momentene. Det er ikke nødvendig å realisere alle fem punktene for å få et løft i undervisningskvaliteten.

SKIFT er ment som en oppsummering og en konkretisering av et tema som vi tror vil heve motivasjonen for studentene og gi større læringsutbytte.

SKIFT-tanken er ikke ment å tvinges på de som ikke ønsker det. Det er et utspill hva vi tror på.

SKIFT kan passe til mange forskjellige emner og disipliner innen høyere utdanning.

 

MÅL:

SKIFT har som overordet mål å gi et konkret rammeverk for å løfte kvaliteten på undervisningen innen høyere utdanning.

SKIFT er et rammeverk med mål om å passe inn i flest mulig undervisningsformer – helt eller delvis.