S = SAMARBEID med arbeidslivet

Hva:
S  = samarbeid med arbeidslivet - samarbeid mellom undervisere og bedrifter.

Hvorfor:
Vi mener dette gir synergieffekter begge veier.

Realisering:
For å realisere "S" kan det benyttes følgende punkter:

 1. Reelle problemstillinger, reelle eksempler gir "based on a true story"-effekten fra films verden. Samtidig som man får erfaring fra problemer som faktisk oppstår i bedrifter.
 2. Kompendium, innleveringsoppgaver og eksamensoppgaver basert på bedriftens faktiske utfordringer. Oppgaver med kontekst.
 3. Studentene blir kjent med bedriften. Bedriften blir kjent med studentene.
 4. Den/de bedriftene er representert i kursmateriellet, f.eks. gjennom oppgaver med kontekst, eksamen og øvingsopplegg med "context", logo, bilder etc.Hvor bedriftene kan brukes:
  1. I et stort bedriftscase som kobler mange emner sammen.  Dette under regi av faglærerne, men gruppene samarbeider også tett med hjelpelærerne, som både er med på utviklingen og gjennomføringen av prosjektet.
  2. Som punkt i, bacheloroppgaver, masteroppgaver, doktoravhandlinger, samt utplassering.
  3. Utplassering, gjesteforelesere, seminar - senker terskel for kontakt mellom student og bedrift.

Kommentar:
På tross av  "based on a true story"-effekten så må problemstillinger som oftest forenkles for å kunne passe innenfor rammene til f.eks. et 7.5 sp emne.

 

Målsetninger for samarbeidet:

 • Synergieffekter mellom høgskole og bedrift.
 • Langsiktig samarbeid (flere år).
 • Kontinuerlig forbedring av


Tre generelle samarbeisområder:


1)  Samarbeid mellom bedrift og emneansvarlig:

Bedrifter fungerer som "støttespillere" for emnene. Det faglige innholdet  forsterkes ved at det utarbeides oppgaver og eksempler med tilnærmede aktuelle problemstillinger. Dette vil gi den kjente "basert på en sann historie"-effekten fra filmens verden. Fagets jobbrelevans vil øke.

Eksempler og oppgaver kan utarbeides i et samarbeid mellom faglærere og bedriften, og kan ha rikelig med illustrerende bilder fra bedriften i tillegg til logo. Faglærer bør benytte seg av materialet både i kompendium, øvingsopplegg og eksamen.

Det faglige innholdet kan også forsterkes gjennom gjesteopptredener, hvor representanter fra bedriften holder forelesninger/øvingstimer i faget.   

Gjesteopptredenene bør inneholde relevante deler av pensum, med fokus på deres praktiske problem, utfordringer, muligheter eller krav.

Problemstillingene må selvsagt forenkles for å kunne passe innenfor rammene til f.eks. et 7.5 sp emne.

 

2)  Samarbeid mellom bedrift og studenter:

Det klassiske samarbeidet er mellom bedrifter og universitet/høgskole hvor det formuleres større oppgaver som kan benyttes ved bachelor, master eller doktorgrad.

Sett i lys av punkt 1 får derimot dette punktet enda mer slagkraft siden studentene allerede har kjennskap til bedriftens problemstillinger. Barrieren for å starte en dialog med bedriften om personlig oppgave på bachelor, master eller doktorgradsnivå er mye mindre. Det samme gjelder eventuell utplassering i bedrift eller praksis.


3)  Samarbeid mellom simuleringsmiljø:

Med samarbeid via simuleringsmiljø menes et samarbeid om å lage et simuleringsmiljø hvor studenter kan få tilnærmet praktisk erfaring.  Et "simuleringsmiljø" kan både være et fysisk eller virtuelt simuleringsmiljø eller  hvor det samarbeides om å utvikle en fysisk testbenk for den aktuelle teorien, men det kan også være et virtuelt simuleringsmiljø, hvor det samarbeides om å utvikle en virtuell testplattform.

 

Av:
Per Kristian Rekdal, Bård-Inge Pettersen, Erik Langelo, Vidar Kvilhaugsvik, Steffen Lislelid, Martin Johansen, Vibeke Tessem Sperre

 

 

Publisert 21. juni 2019 12:44 - Sist endret 21. juni 2019 17:47