Saksgang ved skikkethetsvurdering

1 Formål

Beskrive en saksgang som sikrer at høgskolen kan praktisere skikkethetsvurdering i samsvar med retningslinjene samt ivareta kravene til forsvarlig saksbehandling.

2. Ansvarsforhold

Løpende skikkethetsvurdering

Avdelingen (dekan) har ansvar for at det utvikles rutiner og systemer som sikrer at løpende skikkethetsvurdering skjer og at det utarbeides de nødvendige verktøy for at løpende skikkethetsvurdering skjer i både teori- og praksisstudiene.

Studieleder har ansvar for at retningslinjene og rutinene blir implementert i studieprogrammet og at det blir dokumentert at løpende skikkethetsvurdering blir gjennomført.

Fagansvarlig lærer (kullansvarlig, praksisansvarlig mv.) har ansvar for at det gjennomføres en løpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studietiden.  Dokumentasjon på dette sendes studieleder ved utløpet av hvert semester.

 

Særskilt skikkethetsvurdering - tvilsmelding

Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding.

Dette innebærer at også for eksempel studenter og administrativt ansatte ved høgskolen har adgang til å levere tvilsmelding.

Fagpersonalet og praksisveiledere har plikt til å levere tvilsmelding når de mener det er grunn til å reise spørsmål ved om en student er skikket for yrkesutøvelse.

Studielederne har et særlig ansvar for å vurdere om en sum av enkelthendelser over tid (en lengre del av studiet) kan gi grunnlag for å reise spørsmål ved om skikkethet, og eventuelt levere tvilsmelding på dette grunnlag.

Institusjonsansvarlig skal motta alle tvilsmeldinger og er ansvarlig for å saksbehandle innleverte meldinger. 

Skikkethetsnemnda har ansvar for å fatte vedtak i saker fremmet for nemnda.

Tvilsmeldinger kan ikke leveres anonymt. Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken.

3. Saksgangen

Behandling hos institusjonsansvarlig

Tvilsmeldinger som åpenbart er ugrunnet skal ikke behandles.

Når det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket, skal studenten varsles skriftlig om dette. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at studenten gis anledning til å presentere sitt syn på saken. Studenten har rett til å ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen.

Det skal utarbeides skriftlig referat fra vurderingssamtalen.  Referatet skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.  Referatet underskrives av begge parter.

Studenten skal normalt få et tilbud om utvidet oppfølging og veiledning.  Unntaksvis, og kun i saker der utvidet oppfølging åpenbart ikke er egnet til å gjøre studenten skikket, kan dette tilbudet unnlates.

Dersom utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører nødvendig endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme sak for skikkethetsnemnda.  Institusjonsansvarlig skal utrede saken, men skal ikke komme med en innstilling til nemnda.

Behandling i skikkethetsnemnda

Når en sak er besluttet fremmet for skikkethetsnemnda har studenten rett til å få utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av høgskolen (UH-loven §4-10, femte ledd).  Statens satser legges til grunn for dekking av advokatutgifter.

Til behandlingen i skikkethetsnemnda skal all skriftlig dokumentasjon i saken legges fram (tvilsmelding, referat fra vurderingssamtale, opplysninger om hvordan avdelingen har fulgt opp og veiledet studenten og andre skriftlige opplysninger i saken).  Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon dersom den mener det er nødvendig.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt for møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge fram sine synspunkter for nemnda før møtet.  For studentens adgang til å gjøre seg kjent med sakens opplysninger gjelder de begrensninger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Nemnda utarbeider en innstilling til høgskolens klagenemnd med en vurdering av om studenten:

  1. er skikket eller ikke
  2. eventuelt skal utestenges, helt eller delvis, fra utdanningen

Nemnda skal foreslå lengde på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

Behandling i høgskolens klagenemnd

På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter høgskolens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket (etter reglene i i UH-loven § 4-10 tredje ledd og fjerde ledd).  Det skal ikke utstedes vitnemål for den aktuelle utdanningen for en student som er funnet ikke-skikket.

Dersom studenten skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år.  Dersom manglende skikkethet for yrket er forårsaket av forhold som antas å være av forbigående art, kan det i vedtaket bestemmes en kortere utestengingsperiode enn 5 år.  Studenten skal ikke utestenges for en lengre periode enn nødvendig sett i forhold til årsaken til utestengelsen. 

Ved kortere utestenging kan det stilles vilkår som må være oppfylt før utdanningen gjenopptas.  Slike vilkår kan være at studenten gjennomgår behandling, legger fra legeattest eller liknende.

Ved vedtak om utestenging skal studenten opplyses om at hun/han ikke kan søke eller ta i mot plass ved tilsvarende utdanninger i utestengingsperioden og at han/hun må søke nytt opptak dersom utdanningen skal gjentas etter utestengingsperioden.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer må være til stede i saksbehandlingen.  Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to tredels flertall (UH-loven § 4-10 fjerde ledd).  Klagenemnda kan vektlegge oppslutningen bak skikkethetsnemndas innstilling når de skal fatte vedtak.

Den felles klagenemnda for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for klagenemndas vedtak.

Det utstedes ikke vitnemål til studenter som er vurdert ikke-skikket, men studentene har krav på å få utstedt karakterutskrift.  Det bør framgå av karakterutskriften at den ikke er likestilt med vitnemål fra utdanningen.

4. Informasjon til sentralt register

Ved vedtak om utestenging pga. ikke-skikkethet skal opplysninger om studentens navn, omfang og utestengingsperiode sendes til Samordna opptak, som oppretter et sentralt register.  Dersom vedtak blir omgjort etter klage skal Samordna opptak ha melding om dette.

Opplysningen i sentralt register slettes når utestengingsperioden er over.

Publisert 28. mai 2020 10:24 - Sist endret 10. juni 2020 12:36