English version of this page

Studenters bruk av nøkkelkort

Retningslinjer for studenters bruk av nøkkelkort

 

Målsetting

Høgskolen i Molde (HiMolde) tilbyr studenter nøkkelkort slik at de kan ha tilgang til høgskolens bygg utenom ordinær åpningstid. Alle fulltidsstudenter får nøkkelkort integrert i studentbeviset. Med fulltidsstudent menes her en student som er opptatt på et ordinært studium ved HiMolde og som har betalt semesteravgift.

1. Nøkkelkort

Nøkkelkortet er strengt personlig og må ikke utleveres til andre. Ved tap av kort må høgskolen varsles umiddelbart.

 

2. PIN-kode

Med kortet følger en PIN-kode som benyttes sammen med kortet for å åpne dørene. PIN-koden skal læres. Etter dette skal den ikke være nedskrevet. Å oppbevare nøkkelkort og PIN-kode sammen defineres som uaktsom bruk. Ved behov kan ny PIN-kode settes IT-Senteret.

 

3. Tilgang til rom

Utenom ordinær åpningstid har studenter tilgang til lesesaler, velferdsrom, og visse grupperom og terminalrom.

Studenter har ikke tilgang til rom som normalt disponeres av ansatte.

Tilgangen til bygget kan begrenses i høytider, ferier o.l.

Høgskolen forbeholder seg retten til en hver tid å kunne endre studenters tilgang til bygget.

 

4. Tilgang til bygg og hvordan kortet brukes

Det finnes kortlesere ved alle inngangs- dørene til bygg B, som kan benyttes utenom ordinær åpningstid. Til bygg A er det korlesere ved begge inngangene på sydsiden og ved hovedinngangen på nordsiden. Kortet brukes slik:

  • Hold kortet nær kortleseren
  • Tast PIN-kode
  • Trekk i døren

Hvis dette er gjort riktig vil døren åpnes. Etter noen sekunder låses døren igjen.

Hvis det ikke er gjort riktig vil ikke døren kunne åpnes. En må da gjenta hele operasjonen.

 

5. Studentens ansvar

Tilgang til byggene utenom ordinær åpningstid gjelder kun studenter ved HiMolde. Alle studenter som oppholder seg i byggene utenom ordinær åpningstid skal ha med seg gyldig studiebevis.

Ved bruk av kortet skal en forsikre seg om at eventuelt andre som også passerer er studenter eller ansatte ved HiMolde. Ved tvil skal bevis fremvises. En må også forsikre seg om at døren er låst etter passering.

Opphold i byggene skal skje på en slik måte at det ikke forringer byggets verdi og at det ikke forstyrrer andre studenter eller ansatte.

 

6. Brudd på retningslinjene

Brudd på disse retningslinjene kan medføre at nøkkelkortfunksjonen blir inndratt.

Ved uaktsom bruk av kortet, kan studenter bli holdt erstatningsansvarlig for eventuelle skader som er oppstått.

Ved stadige brudd på disse retningslinjene forbeholder HiMolde seg retten til å avslutte ordningen med nøkkelkort til studenter.

 

7. Registrering ved bruk

Alle passeringer blir registrert. Følgende opplysninger blir registrert:

  • Tidspunkt
  • Sted
  • Kortbruker

Opplysningene blir slettet etter 3 måneder. Behandling av data vil skje i henhold til Datatilsynets “Standardvilkår for bruk av adgangskontrollsystem"" av 16. september 1994.

Publisert 15. okt. 2018 19:30 - Sist endret 18. okt. 2018 12:08