English version of this page

Bolk

Bolk hjelper deg å gjøre bokutdrag tilgjengelig for studentene, uten at de trenger å kjøpe boka, eller på annen måte må skaffe boka og kopiere sidene selv. (0-15% av boka)

Kompendium

Det vi ved HiMolde tidligere har omtalt som Artikkelsamling, kalles nå Kompendium.
Kopinor sitt Bolk-system benyttes for å gjøre bokutdrag tilgjengelig for studentene:

  • Største fordelen med Bolk er at vi kan generere en pdf-fil som kan legges ut i Canvas, til bruk for studentene. 

  • Mangler du tilgang til bolk? Kontakt IT-Support. (Skriv navn, avdeling, feide-brukernavn og mobilnummer i e-posten.)
  • Opplæring i bolk? Kontakt biblioteket, trykkeriet. Eller se opplæringsvideoene.
  • Dersom bolk ikke klare å skaffe filen fra forlaget, får du mulighet for å skanne sidene og laste dem opp i bolk. Trykkeriet kan hjelpe til med å skanne.
  • Bolk er kun til hjelp når det gjelder bokutdrag. Vi får ikke mer lov til å bruke en artikkel, (eller et bokutdrag), av å legge den i bolk. Vi må ha lov, før vi kan laste den opp i bolk og Canvas.

     

Anbefalt fremgangsmåte:

Send pensumlisten til biblioteket.

Du vil få den i retur med lenker eller ISSN nummer og forlag på artikler fra tidsskrifter, og ISBN nummer på bøker.

De artiklene som kommer tilbake fra biblioteket uten lenke, men hvor du eller andre har et fysisk eksemplar av tidsskriftet, kan skannes inn og legges i Canvas. (Lukket område. Kun våre studenter)

I bolk er det enklest å søke med ISBN. Det sikre at du får samme utgave som du har tatt side talene fra. 

Artikler trenger ikke å bli lagt i bolk.

IT-Senteret​ hjelper med tilgang til bolk.

Utdrag fra Kopinoravtalen:

Avtalen gir adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.  

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen gjelder for intern bruk for ansatte, studenter, kursdeltakere og andre med særlig tilknytning til institusjonen.

Hva kan du kopiere?

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.

Opphavsmannens navn og verkets tittel og kilde skal oppgis.

Hva kan du ikke kopiere?

Avtalen omfatter ikke lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det er ikke tillatt å gjøre beskyttet materiale tilgjengelig på åpne internettsider. Dette gjelder selv om innholdet er hentet fra andre åpne nettsider.

Omfang av kopieringen for studenter og kursdeltakere

  • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet.
  • Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra ett enkelt nummer): Inntil én artikkel. Hvis institusjonen har fått tilgang til tidsskriftene via egen abonnements-/lisensavtale, gjelder vilkårene i denne.
  • Fra aviser, allmenne tidsskrifter o.l. og fra materiale som er lovlig lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. For kopiering av noter gjelder egne regler, se avtalen.


Hvis bokutdraget utgjør mer enn 15 % av bokens totale sidetall, må det innhentes tillatelse fra de aktuelle rettighetshaverne for hele utdraget og det betales særskilt for dette, se nedenfor (Kopiering utenfor avtalens rammer). (Bolk er et godt verktøy til å søke om lov til å bruke mer end 15%, men det koster å bruke mer end 15%)

Bokutdrag

Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, blant annet i form av kompendier, skal registreres for klarering i Kopinors digitale løsning Bolk. Ved registrering medfølger innholdsfiler såfremt filen er tilgjengelig i innholdsdatabasen i Bolk, uten ekstra kostnad.

Materialet kan benyttes av studenter og kursdeltakere på det aktuelle emnet eller kurset i det format og på den plattform studenten foretrekker.

Krav til merking

Ved bruk av Bolk merkes alt materiale automatisk med en opphavsrettsnotis. Ved fremstilling av kursmateriale utenfor Bolk må man være oppmerksom på egne regler om merking. Kopinor kan be om at slikt materiale blir tilsendt for kontroll.

Kopiering utenfor avtalens rammer

Hvis et utdrag som ønskes kopiert utgjør mer enn 15 % av bokens sidetall, må det innhentes tillatelse for hele utdraget fra de aktuelle rettighetshaverne. Det betales for hele utdraget etter den prisen rettighetshaver fastsetter. Hvis institusjonen ønsker det, kan man benytte Bolk for klareringen, på nærmere angitte vilkår. Mange rettighetshavere har allerede avgitt forhåndsfullmakter til utvidet bruk gjennom løsningen, i andre tilfeller sendes en forespørsel til rettighetshaver. Pris vil framgå ved bestilling og institusjonen faktureres særskilt for dette.

Bolk

Bolk er Kopinors system for registrering av bokutdrag i henhold til kopieringsavtalen. Om institusjonen ønsker det, kan Bolk i tillegg benyttes for fremstilling av kompendier og for klarering av rettigheter utenfor kopieringsavtalen.

 

Oppgi kilde

Husk at navn på opphavsmann, samt verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis.

 

Her finner du hele avtalen.

 

 

Publisert 19. okt. 2018 14:18 - Sist endret 12. mars 2019 11:06