Forskingsdagane 2021

Forskingsdagane gjev kvart år eit eineståande høve til å vise fram breidda i forskinga ved høgskolen til eit variert publikum både lokalt og regionalt. På denne sida vil du finne bidrag frå forskarane ved Høgskolen i Molde.

Stipendiat Jorunn Hoås Rødal fortel om forskinga si på prioriteringar i helsevesenet.

Stipendiat Thea Beate Brevik fortel om forskinga si på kvinnehelse, blant anna om innvandrarkvinner og etnisitetskvinner si deltaking i kreftscreening.


Stipendiat Hege Hol om doktorgradsprosjektet hennar om assistert død i sjukepleia.

Stipendiat Ingrid Oskarsson presenterer Ph.D.-prosjektet om leiingskompetanse i ekspertorganisasjonar.

Stipendiat Elin Mordal om svangerskap og dødsfall som kunne vert unngått.

Professor Solveig Vatnar om forskingsprosjektet «Partnerdrap i Norge – endringar over tid?»

Professor Alex Krumer om korrupsjon, FN og fotball

Professor Alex Krumer om livet, døden og sport.

Professor Lars Magnus Hvattum om korleis ein kan redusere kostnadar ved vedlikehald av vindturbinar langt til havs.

Stipendiat i logistikk Mohamed Ben Ahmed om operasjonsanalyse og korleis den har vore eit nyttig verktøy under pandemien.

Stipendiat Liv Bachman om tvangsmiddel i akutt psykisk helsevern.

Førsteamanuensis Dag Erik Berg om Thomas Hobbes og politisk teori.

Førsteamanuensis Yury Redutskiy om Logistikk si rolle i den europeiske ambisjonen om nullutslepp innen 2050.

Førsteamanuensis Sergei Teryokhin om risikoanalysar i verdikjeder.

I kor stor grad godtek du å gi frå deg elektroniske spor og data? For mange blir det ei avveing om fordelar versus ulempar. Ope foredrag med Deodat Edward Mwesiumo