Permisjon

Innvilging av permisjon

Retten til permisjon er regulert i § 4-5 i Lov om universiteter og høyskoler og i Kapittel 4 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk.

En student som får barn under studiene har rett til fødselspermisjon. Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste, ved sykdom eller andre tungtveiende grunner. 

Permisjon innvilges normalt for inntil ett år, men høgskolen kan etter skriftlig begrunnet søknad innvilge lengre permisjon, jfr. §17 (2) i høgskolen sine forskrifter.

Før søknad om permisjon bør du som student ha gjennomført studier i minst ett semester. Ellers gjelder reglene om utsatt studiestart (se samordna opptak).

Studenter må sende skriftlig begrunnet søknad om permisjon fra studiet. Søknad må dokumenteres med legeerklæring, fødselsattest/termindato, militær-/siviltjeneste etc.

Skjema for søknad om permisjon: Søknadsskjema  

Studenter som søker permisjon må vite følgende:

  • det kan komme endringer i fag – og kursplaner som for eksempel endring avpensum, arbeidskrav og eksamensformer
  • gjenopptakelseav studiene forutsetter at studietilbudet fortsatt eksisterer
  • det er ditt ansvar å holde deg orientert om endringer i frister, avstudieprogram, eksamensdatoer og eksamensoppmelding 
  • du betaler ikke semesteravgift eller semesterregistrerer deg/ bekrefte utdanningsplani permisjonstiden, med mindre du skal avlegge eksamen/ praksis/ ønskertildelt lån og stipend før fødsel.
  • du må selv orientere deg i forhold til lånekassens regler

Starte på studiet igjen etter permisjon

Når du skal begynne på igjen etter en permisjon, semesterregistrerer du deg som normalt i Studentweb inne gjeldende frister: 1. september / 1. februar. 

Avslutte studiet

Avslutte studiet – fyll ut skjemaet sluttmelding og lever det til Studentservice eller send det til post@himolde.no 

Sluttmelding 

Avbrutt studieprogresjon ved Avdeling for Helse – og sosialfag

Det skal ikke søkes permisjon ved avbrutt studieprogresjon pga. ikke bestått eksamen eller ikke bestått praksis. Administrasjonen vil ordne dette. Det blir sendt brev fra høgskolen med orientering om videre plan.

I permisjonstiden kan du melde deg opp som emnestudent og ta ny og utsatt eksamen. Husk oppmelding senest en måned før eksamen arrangeres. Semesteravgift må betales innen fastsatte frister for å ha tilgang til høgskolen sine studiesystem og for oppmelding til eksamen. For nærmere orientering, ta evt. kontakt med studentweb@himolde.no  
 

Publisert 4. mai 2020 13:38 - Sist endret 24. juni 2022 10:30