Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

DRHS903 drl027 (Høst 2018)

Om emnet

Hovedfokus er å gi kandidaten anvendt kunnskap i ulike kvalitative design og metoder. Teoretisk grunnleg blir vektlagt. En ser på metodenes historiske utvikling og relaterer dem til kunnskapsteori og metodologiske forutsetninger (f.eks fenomenologi og hermeneutikk, narratologi, entnografi og konstruktivisme). Kriterier for vurdering av kvalitativ forskning blir gjennomgått og problematisert. Undervisningen henter eksempler fra helse- og sosialfaglig forskning. Det legges vekt på praktiske øvelser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Qualitative Inquiry and research design Choosing Among Five Approaches, John W. Creswell, third edition 2013

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten skal

 • Vise innsikt og foraståelse for teoretiske og metodologiske føringer kvalitativ tilnærming har rot i
 • Mestre grunnleggende elementer, praktiske og teoretiske i ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger
 • Vurdere hensikter med og bruksmåter for ulike kvalitative forskningsmetoder og tilnærminger

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne

 • Utvikle problemstillinger og forskningsdesignsom er egnet til å belyse med ulike typer kvalitative forskningsintervju og/eller ulike typer observasjon
 • Vurdere valg av metodologisk forankring under planlegging av forskningsprosjekt
 • Benytte ulike typer kvallitative forskningsintervju og ulike typer observasjon på en reflektert og etisk forsvarlig måte
 • Analysere publiserte vitenskapelige artikler med tanke på aksepterte kvalitetskriterier knyttet til relevans, troverdighet og overførbarhet
 • Reflektere over og utfordre vitenskapelig forankret kunnskap på eget og tilgrensdende fagområdet

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne

 • Gjennomføre kvalitativt orienterte forskningsproskjekter etter anerkjente kvalitetskriterier og med faglig intergritet
 • Identifisere etiske problemstillinger og problemfelt i kvalitative forskningstilnærminger
 • Ha innsikt i muligheter og avgrensninger i kvalitative tilnærminger til helse- og sosialfaglig forskning

Undervisnings- og læringsformer

Som en forberedelse til kurset skal deltakerne gjennomføre en intervjuøvelse. Nærmere opp beskrivelse av øvelsen gis ved opptak til kurset.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Standard skjema

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 04:31:24