Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Hans Gunder Inderhaug
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SP16-4 Kliniske studier 4- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid (Høst 2018)

Om emnet

Sykepleiefaglig og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer. Forberedelse, ferdighetstrening, simulering og refleksjon i øvingsenhet, kommunikasjon, samhandling, sykepleiedokumentasjon og e-helse, legemiddelhåndteringsprosessen, etikk og estetikk, kultursensitivitet, velferdsteknologi, helsejuss, administrasjon og ledelse, tverrprofesjonelt samarbeid.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • ha sykepleiefaglig- og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kunnskap om helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende tiltak til pasienter med somatiske og/eller psykiske helseutfordringer
 • ha kjennskap til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som sikrer god kvalitet i yrkesutøvelsen
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom organisering av sykepleien og konsekvenser for faglig utøvelse
 • kjenne til aktuelle forsknings- og utviklingsarbeid som kan bidra til bedring av praksis

Ferdigheter:

 • anvende sykepleieprosessen i møte med pasienter med grunnleggende og spesielle behov ved somatiske og/eller psykiske helseutfordringer 
 • anvende legemiddelhåndteringsprosessen
 • anvende metoder i kommunikasjon og pedagogikk i samhandling med pasienter, pårørende og helsepersonell
 • lede og administrere sykepleieutøvelsen
 • samarbeide tverrprofesjonelt og tverretatlig på alle nivå i organisasjonen
 • reflektere over hvordan sykdom påvirker psykososiale og eksistensielle behov, livskvalitet og håp
 • anvende kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger i møte med pasienter med somatiske og/ eller psykiske helseutfordringer
 • møte pasienter og pårørende med empati, respekt, varhet og verdighet
 • kjenne til nytenkningsprosesser og innovasjon i sykepleietjenesten
 • arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget

Undervisnings- og læringsformer

 • Veiledet kliniske studier i somatiske avdelinger, hjemmesykepleien og/ eller psykisk helsevern
 • Obligatorisk tilstedeværelse i kliniske studier er gjennomsnittlig 30 timer per uke
 • Deltagelse i refleksjonsgrupper 
 • Forberedelse, ferdighetstrening, reflkesjon, simulering
 • Anvende praksisdokumenter
 • Skfiftlige arbeidskrav
 • Temadager

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Kliniske studier
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Punktpraksis barn for studenter som er i kirurgisk praksis i Molde og medisinsk praksis i Kristiansund
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Skriftlig arbeidskrav med tema tverrkulturell sykepleie knyttet opp mot aktuelle problemstillinger innenfor aktuelt praksisområde.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Refleksjonsgruppe
 • Obligatorisk arbeidskrav: Øvelser
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Forberedelse, ferdighetstrening, refleksjon og simulering i øvingsavdeling.

Eksamen

 • Vurderingsform: Kliniske studier
 • Andel: 100 %
 • Varighet: 9 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Pensum oppgis ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 04:31:56