Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VFM001 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Høst 2018)

Om emnet

Emnet gir studenten utdypende kunnskap om ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepet, sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning, samt forskningsetiske normer og retningslinjer. Ulike databaser, litteratursøk og faser i forskningsprosessen inngår som en del i dette emnet.

Sentrale tema

 • Ulike dimensjoner ved kunnskapsbegrepets - relevans for sykepleiefaget
 • Vitenskapsteorietiske perspektiver og metoder i helsefaglig forskning
  • Fordypning i positivisme, fenomenologi og hermeneutikk, kritisk teori
  • Ulike design og metoder i kvalitativ forskning
  • Ulike design og metoder i kvantitativ forskning
 • Begrepene validitet, reliabilitet og refleksivitet
 • Internasjonale, nasjonale og regionale føringer for forskning

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Etter fullført emne forventes det at studenten har:

 • Kunnskap om de mest sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
 • Kunnskap om ulike metoder som brukes i helsefaglig forskning
 • Kunnskap om normer og retningslinjer for forskningsetikk
 • Inngående kunnskap om forskningsprosessen ulike faser

Ferdigheter

Etter fullført emne, forventes det at studenten kan:

 • Gjennomføre litteratursøk
 • Se sammenhengen mellom tema, problemstilling og valg av forskningsmetode
 • Analysere og forholde seg kritisk til kvalitative og kvantitative forskningsartikler

Generell kompetanse

Etter fullført emne, forventes det at studenten kan:

 • Anvende de mest grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver i faglige diskusjoner og skriftlige oppgaver
 • Vurdere ulike faser i forskningsprosessen
 • Reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger og metoder, samt forskningens relevans og nytteverdi

Undervisnings- og læringsformer

Studiets læringsaktiviteter omfatter forelesninger, seminarer, work-shops, selvstudie, deltakelse i refleksjonsgrupper og skriving av refleksjonsnotat,

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Forelesninger, gruppearbeid, refleksjonsgrupper med kasusbaserte rollespill, veiledning og selvstudier.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: %
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 04:31:59